Denní stacionář

Informace pro zájemce o službu Denní stacionář

(dle §46 Zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách v platném znění)

I. Poslání, cíle a zásady, cílová skupina


Poslání
Posláním Denního stacionáře (dále jen DSt) je udržování kvality života seniorů, kteří v důsledku zhoršení zdravotního stavu a mírného snížení soběstačnosti již potřebují během dne pomoc či dohled druhé osoby. Naším posláním je podporovat klienty v zachování soběstačnosti a nezávislosti, zamezit sociální izolaci a vzniku pocitů odcizení. Umožnit sociální začleňování a navazování společenských a přátelských kontaktů, nabídnout aktivní způsob trávení dne v bezpečném prostředí. Chceme v maximální míře přispět k tomu, aby klienti mohli zachovat svůj dosavadní způsob života a co nejdéle bydlet v domácím prostředí. Zároveň chceme poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám.

Cíle služby

 1. zachování v co nejvyšší míře samostatnosti a soběstačnosti klientů
 2. nabídka vyplnění dne aktivitami dle zájmu klienta
 3. podpora důstojnosti každé osoby
 4. poskytnutí úlevy pečujícím osobám (rodině)


Zásady
Filozofie péče v DSP Hagibor vychází z obecných zásad judaismu a základních společenských hodnot: úcta k životu, k moudrosti stáří, doprovázení seniora do konce jeho životní cesty v jeho prostředí; respekt k partnerství, individuální přístup neboli péče na míru; optimální poměr mezi počtem personálu k počtu klientů, zjišťování potřeb klientů, bezpečné prostředí a důstojné podmínky.
V DSP Hagibor dodržujeme židovské tradice, svátky, máme košer stravování.

Cílová skupina
Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osoby s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Podmínkou vstupu do služby je schopnost chůze, alespoň s využitím kompenzačních pomůcek a schopnost se najíst v jídelně, alespoň s dopomocí.
Služba je poskytována se zvláštním zřetelem k potřebám obětí holocaustu a osob, jejichž osobní cíle vycházející z židovských tradic a kořenů.

Kapacita
Kapacita DSt je 5 klientů.
Služba je poskytována v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.
 

II. Popis realizace poskytování sociální služby

1. Vstup uživatele do služby

 • Kontaktní osobou pro zájemce o službu je sociální pracovnice DSP Hagibor. Při telefonickém kontaktu se zájemcem o službu sociální pracovnice poskytne základní informaci o službě nebo rovnou domluví schůzku se zájemcem v DSP Hagibor.
 • Při osobní schůzce se zájemcem sociální pracovnice seznámí zájemce s podmínkami smlouvy o poskytování služeb. Smlouva a její přílohy obsahují informace o formě, průběhu, podmínkách a rozsahu služby, postupu při nedodržování dohodnutých podmínek, podmínky pro ukončení služeb, způsob, jakým je možno služby měnit a způsob vyřizování stížností.
 • Informace se poskytují v jasné formě, dostupné vnímání klienta. Důležité informace jako rozsah služby, výše úhrady, způsob poskytování se podávají písemnou formou s ústním komentářem. Klient má prostor pro otázky. Na konci rozhovoru jsou důležité informace stručně zopakovány.

2. Metody práce s uživatelem

 • O klienta se stará tým pracovníků v přímé péči: pracovníci v sociálních službách pečují o klienty v souladu se Zákonem 108/2006 Sb., s klienty dle potřeby pracuje ergoterapeutka a rehabilitační sestra. Aktivizaci a socioterapeutické úkony provádí aktivizační terapeuti a socioterapeut. Každý klient má klíčového pracovníka, který společně s ním a se sociální pracovnicí vypracovává individuální plán péče. Sociální pracovnice poskytuje služby v souladu s platnou legislativou. Na základě vstupního nutričního vyšetření a doporučení praktického lékaře je klientovi nabídnuta dieta odpovídající jeho potřebám.

3. Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

 • Plánování vychází z objektivních cílů a potřeb klienta, je postaveno na jeho schopnostech. Klient sám určuje rozsah služeb dle svých potřeb a zájmů. V průběhu služby má možnost měnit své osobní cíle, což vyjadřuje při sestavení individuálního plánu.

4. Způsob vyřizování stížností uživatelů

 • Klient si může stěžovat na sociální službu aniž by tím bylo ohroženo další poskytování sociální služby. Klient je seznámen s postupem při podávání stížností. Při podpisu smlouvy obdrží klient popis postupu při podávání stížností. Stížnosti a připomínky mohou klienti podávat také pouze ústně. Personál je následně zaznamenává a předává k vyřízení. Text pravidel o postupu při podávání stížností je k dispozici u ošetřujícího personálu. Stížnosti se řeší bez zbytečného odkladu. Pokud je stížnost anonymní, odpověď je umístěna na veřejně přístupné nástěnce. V ostatních případech je odpověď doručena stěžující si osobě.

5. Ukončení poskytování služby

 • Podmínky ukončení poskytování služby jsou klientovi sdělovány při uzavírání Smlouvy a jsou ve Smlouvě uvedeny. Mimořádné ukončení poskytování služeb může být v případě zjištění či projevu kontraindikace k pobytu. Klient je oprávněn smlouvu ukončit kdykoliv písemnou vypovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.

6. Finanční spoluúčast uživatele na službě

 • Služby jsou hrazeny dle ceníku služeb ŽOP/DSP Hagibor. U klienta je provedeno vstupní sociální šetření, zjištěn stupeň závislosti a úroveň jeho potřeb. Následně je předložena kalkulace úhrad za služby, která je součástí Smlouvy. Výše úhrady je stanovena dle odpovídajícího stupně závislosti.
 • Úhrada stravování se řídí platným ceníkem DSPH/ŽOP. Fakultativní služby hradí klient dle Smlouvy.

7. Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

 • Služba je poskytována v novém komplexu ŽOP na adrese Vinohradská 1201/159, 100 00 Praha 10. Historická budova byla citlivě restaurována. V této budově je jídelna, ordinace praktického lékaře Domova a dalších externích specialistů, prostory pro aktivizaci, prostory pro ergoterapie a rehabilitace. Část budovy je určena pro administrativní zázemí a vedení Domova. Celá budova je bezbariérová. Interiér budovy odpovídá potřebám cílové skupiny. Denní stacionář se nachází v prvním patře historické budovy. K dispozici jsou klientům odpočívárny (pro muže a ženy zvlášť) s vlastním sociálním zařízením a další prostory.
 • V celém komplexu je zaveden alarm systém pomoci klientům v nouzových či krizových situacích.