Informace pro zájemce o Odlehčovací služby

Informace pro zájemce o Odlehčovací služby

(dle §44 Zákona 108/2006 Sb., O sociálních službách v platném znění) Registrovaným poskytovatelem služby je Židovská obec v Praze.
 

I. Poslání, cíle a zásady, cílová skupina, kapacita a obsah služby

Poslání
Posláním Odlehčovacích služeb (dále jen OS) je pomoci pečujícím osobám udržet nejen kvalitu života seniorů nebo jiných dospělých osob se zdravotním postižením, o které pečují v jejich domácím prostředí, ale i kvalitu vlastního života při výkonu této péče. Naším posláním je podat pečujícím pomocnou ruku ve chvíli, kdy oni sami potřebují odpočinek či čas pro sebe. Chceme v maximální míře přispět k tomu, aby si osoby s omezenou soběstačností mohly zachovat svůj dosavadní způsob života a co nejdéle bydlet v domácím prostředí a aby pečující osoba mohla načerpat síly pro další péči.

Cíle služby

 1. poskytnout pečující osobě nezbytný čas pro vlastní potřeby,
 2. poskytnut úlevu pečujícím osobám (rodině),
 3. poskytnout dospělým osobám se zdravotním postižením/seniorům po dobu odpočinku pečující osoby kvalitní a důstojný pobyt se zabezpečením jejich potřeb,
 4. umožnit dospělým osobám se zdravotním postižením/seniorům změnit na krátkou dobu prostředí se zajištěním potřebných služeb,
 5. přispět ke zvýšení kvality a rozsahu již nabízených sociálních služeb klientům naší cílové skupiny.


Zásady
Filozofie péče v DSP Hagibor vychází z obecných zásad judaismu a základních společenských hodnot: úcta k životu, k moudrosti stáří, doprovázení seniora do konce jeho životní cesty v jeho prostředí; respekt k partnerství, individuální přístup neboli péče na míru; optimální poměr mezi počtem personálu k počtu klientů, zjišťování potřeb klientů, bezpečné prostředí a důstojné podmínky.  
V DSP Hagibor dodržujeme židovské tradice, svátky, máme košer stravování.

Cílová skupina

 1. Senioři, kteří z důvodů snížené soběstačnosti a zhoršeného zdravotního stavu potřebují naši péči.
 2. Dospělé osoby se zdravotním postižením, které potřebují naši péči.


Kapacita služby je 10 lůžek
Služba se poskytuje celoročně, celodenně. Maximální délka pobytu je 3 měsíce.
 

II. Popis realizace poskytování sociální služby

1. Vstup uživatele do služby

 • Kontaktní osobou pro zájemce o službu je sociální pracovnice DSP Hagibor (tel. 226 235 277). Při telefonickém kontaktu se zájemcem o službu sociální pracovnice poskytne základní informaci o službě nebo rovnou domluví schůzku se zájemcem v DSP Haigbor.

 • Při osobní schůzce se zájemcem sociální pracovnice seznámí zájemce s podmínkami smlouvy o poskytování služeb. Smlouva a její přílohy obsahují informace o formě, průběhu, podmínkách a rozsahu služby, postupu při nedodržování dohodnutých podmínek, podmínky pro ukončení služeb, způsob, jakým je možno služby měnit a způsob vyřizování stížností.

 • Informace se poskytují v jasné formě, dostupné vnímání klienta. Důležité informace jako rozsah služby, výše úhrady, způsob poskytování se podávají písemnou formou s ústním komentářem. Klient má prostor pro otázky. Na konci rozhovoru jsou důležité informace stručně zopakovány.

2. Metody práce s uživatelem

 • O klienta se stará tým pracovníků v přímé péči. V rezidenční části Domova pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry v sociálních službách poskytují ošetřovatelské a pečovatelské služby v souladu se Zákonem 108/2006 Sb. a zdravotní péči v rozsahu odborností 913. S klienty pracuje ergoterapeutka a rehabilitační sestra. Aktivizaci a socioterapeutické úkony provádí aktivizační terapeuti a socioterapeut.  Každý klient má klíčového pracovníka, který společně s ním a se sociální pracovnicí vypracovává individuální plán péče.  Sociální pracovnice poskytuje služby v souladu s platnou legislativou. Na základě vstupního nutričního vyšetření a doporučení praktického lékaře je klientovi nabídnuta dieta odpovídající jeho potřebám.

3. Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

 • S klientem se pracuje podle stanoveného individuálního plánu péče. Plánování vychází z objektivních cílů a potřeb klienta, je postaveno na jeho schopnostech. Klient sám určuje rozsah služeb dle svých potřeb a zájmu. V průběhu služby má možnost měnit své osobní cíle, což vyjadřuje při sestavení individuálního plánu.

4. Způsob vyřizování stížností uživatelů

 • Klient si může stěžovat na sociální službu aniž by tím bylo ohroženo další poskytování sociální služby. Klient je seznámen s postupem při podávání stížností. Při podpisu smlouvy obdrží klient popis postupu při podávání stížností. Stížnosti a připomínky mohou klienti podávat také pouze ústně. Personál je následně zaznamenává a předává k vyřízení. Text pravidel o postupu při podávání stížností je k dispozici u ošetřujícího personálu. Stížnosti se řeší bez zbytečného odkladu. Pokud je stížnost anonymní, odpověď je umístěna na veřejně přístupné nástěnce. V ostatních případech je odpověď doručená stěžující si osobě.

5. Ukončení poskytování služby

 • Délka odlehčovací služby je stanovena při uzavírání smlouvy a je uvedena ve Smlouvě. Odlehčovací služba v Domově může být ukončena dříve na základě písemného oznámení klienta nebo jeho zákonného zástupce. Mimořádné ukončení poskytování služeb může být v případě zjištění či projevu  kontraindikace k pobytu. Podmínky reguluje Smlouva a Domácí řád.

6. Finanční spoluúčast uživatele na službě

 • Služby jsou hrazeny dle platného ceníku služeb ŽOP/DSP Hagibor. Klient hradí ubytování a stravování dle částek stanovených Zákonem 108/2006 Sb. a provádějící vyhláškou 505/2006 Sb. v platném znění.

7. Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

 • Služba je poskytována v novém komplexu ŽOP na adrese Vinohradská 1201/159, 100 00  Praha 10. Historická budova byla restaurována. V této budově je jídelna pro rezidenty, ordinace praktického lékaře Domova a dalších externích specialistů, Denní stacionář, prostory pro aktivizaci, prostory pro ergoterapie a rehabilitace. Část budovy je určena pro administrativní zázemí a vedení Domova. Odlehčovací služby se poskytují v nově přistavěné ubytovací části. Celá budova je bezbariérová. Interiér budovy odpovídá potřebám cílové skupiny.

 • V celém komplexu je zaveden alarm systém pomoci klientům v nouzových či krizových situacích.