Informace pro zájemce o trvalý pobyt v DSPH

Informace pro zájemce o službu Domov pro seniory (trvalý pobyt v DSPH)

(dle §49 Zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách v platném znění) Registrovaným poskytovatelem služby je Židovská obec v Praze.

 

I. Poslání, cíle a zásady, cílová skupina, kapacita a obsah služby

Poslání
Posláním služby je nabídnout seniorům takové bydlení a péči, aby se mohli cítit jako doma a aby si mohli v maximální míře zachovat takový způsob života, na který byli zvyklí ze svých domovů, s ohledem na potřeby a práva ostatních klientů služby.

Cíle služby

 1. poskytnout seniorům kvalitní a důstojný pobyt se zabezpečením jejich potřeb
 2. poskytovat služby v souladu s individuálním přáním klienta a objektivní potřebou péče neboli vytvořit služby na míru pro každého klienta
 3. poskytnout klientovi pocit bezpečí
 4. zapojit klienta do rozhodování o průběhu služby
 5. motivovat rodinu ke spolupráci s personálem při péči o seniora
 6. doprovázet klienta do konce života bez zbytečného stěhování z pokoje na pokoj nebo do nemocnice
 7. zajistit optimální poměr mezi počtem personálu a počtem klientů

Zásady
Filozofie péče v DSP Hagibor vychází z obecných zásad judaismu a základních společenských hodnot: úcta k životu, k moudrosti stáří, doprovázení seniora do konce jeho životní cesty v jeho prostředí; respekt k partnerství, individuální přístup neboli péče na míru; optimální poměr mezi počtem personálu k počtu klientů, zjišťování potřeb klientů, bezpečné prostředí a důstojné podmínky. V DSP Hagibor dodržujeme židovské tradice, svátky, máme košer stravování.

Cílová skupina
Senioři, kteří z důvodů věku, zhoršeného zdravotního stavu a snížené soběstačnosti se již nemohou o sebe starat sami ve svém přirozeném prostředí a potřebují celodenní pomoc druhé osoby, se zvláštním zřetelem k přeživším holocaustu.

Kapacita služby je 47 lůžek

Služba se poskytuje celoročně, celodenně.

 

II. Popis realizace poskytování sociální služby

1. Vstup uživatele do služby

 • Kontaktní osobou pro zájemce o trvalé ubytování v Domově seniorů, je pracovnice Střediska sociálních služeb ŽOP (tel: 224 800 822), která již při telefonickém kontaktu se zájemcem o službu poskytne základní informace a domluví schůzku zájemce se sociální pracovnicí ŽOP.

 • Sociální pracovnice ŽOP vysvětlí zájemci pravidla podání a vyřízení Žádosti o trvalý pobyt v DSPH a zajistí veškerou činnost, spojenou s přípravou Žádosti a příloh k projednávání Schvalovací komisí ŽOP. V případě schválení Žádosti, po obdržení písemného vyjádření SK ŽOP, kontaktuje zájemce o službu sociální pracovnici DSPH (tel. 226 235 256), která se se zájemcem dohodne na schůzce v DSP Hagibor.

 • Při osobní schůzce se zájemcem sociální pracovnice DSPH seznámí zájemce s podmínkami smlouvy o poskytování služeb. Smlouva a její přílohy obsahují informace o formě, průběhu, podmínkách a rozsahu služby, postupu při nedodržování dohodnutých podmínek, podmínky pro ukončení služeb, způsob, jakým je možno služby měnit a způsob vyřizování stížností. Informace se poskytují v jasné formě, dostupné vnímání klienta. Důležité informace jako rozsah služby, výše úhrady, způsob poskytování se podávají písemnou formou s ústním komentářem. Klient má prostor pro otázky. Na konci rozhovoru jsou důležité informace stručně zopakovány.

 • Klient není povinen přihlásit se k trvalému pobytu v DSP Hagibor.

2. Metody práce s uživatelem

 • O klienta se stará tým pracovníků v přímé péči. V rezidenční části Domova pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry v sociálních službách pečují o klienty v souladu se Zákonem 108/2006 Sb. a zdravotní péči v rozsahu odbornosti 913. S klienty pracuje ergoterapeutka a rehabilitační sestra. Aktivizaci a socioterapeutické úkony provádí aktivizační terapeuti a socioterapeut. Každý klient má klíčového pracovníka, který společně s ním a se sociální pracovnicí vypracovává individuální plán péče. Sociální pracovnice poskytuje služby v souladu s platnou legislativou. Na základě vstupního nutričního vyšetření a doporučení praktického lékaře je klientovi nabídnuta dieta odpovídající jeho potřebám.

3. Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

 • S klientem se pracuje podle stanoveného individuálního plánu péče. Plánování vychází z objektivních cílů a potřeb klienta, je postaveno na jeho schopnostech. Klient sám určuje rozsah služeb dle svých potřeb a zájmu. V průběhu služby má možnost měnit své osobní cíle, což vyjadřuje při sestavení individuálního plánu.

4. Způsob vyřizování stížností uživatelů

 • Klient si může stěžovat na sociální službu, aniž by tím bylo ohroženo další poskytování sociální služby. Klient je seznámen s postupem při podávání stížností. Při podpisu smlouvy obdrží klient popis postupu při podávání stížností. Stížnosti a připomínky mohou klienti podávat také pouze ústně. Personál je následně zaznamenává a předává k vyřízení. Text pravidel o postupu při podávání stížností je k dispozici u ošetřujícího personálu. Stížnosti se řeší bez zbytečného odkladu. Pokud je stížnost anonymní, odpověď je umístěna na veřejně přístupné nástěnce. V ostatních případech je odpověď doručená stěžující si osobě.

5. Ukončení poskytování služby

 • Délka pobytové služby v Domově pro seniory není limitována, jelikož služba je podmíněna poskytováním trvalého ubytování v Domově. Pobyt v Domově může být ukončen kdykoli na základě písemného oznámení klienta nebo jeho zákonného zástupce. Mimořádné ukončení poskytování služeb může být v případě zjištění či projevu kontraindikace k pobytu. Podmínky reguluje Smlouva a Domácí řád

6. Finanční spoluúčast uživatele na službě

 • Služby jsou hrazeny v souladu s ustanovením Zákona 108/2006 Sb. a provádějící vyhláškou 505/2006 Sb. v platném znění.

7. Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

 • Služba je poskytována v novém komplexu ŽOP na adrese Vinohradská 1201/159, 100 00 Praha 10. Historická budova byla restaurována. V této budově je jídelna pro rezidenty, ordinace praktického lékaře Domova a dalších externích specialistů, Denní stacionář, prostory pro aktivizaci, prostory pro ergoterapie a rehabilitace. Část budovy je určena pro administrativní zázemí a vedení Domova. Pobytové služby se poskytují v nově přistavěné ubytovací části. Celá budova je bezbariérová. Interiér budovy odpovídá potřebám cílové skupiny. V celém komplexu je zaveden alarm systém pomoci klientům v nouzových či krizových situacích.