Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP

1. Sociálně aktivizační služby pro seniory.  

Tyto služby jsou určeny především osobám patřícím k židovské komunitě a jejich blízkým, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci ať už z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, nemoci, krizové situace nebo zdravotního stavu.

Zvláštní zřetel je kladen na potřeby přeživších šoa a jejich rodiny

Nabízíme:

 • Podpora a rozvíjení samostatnosti a především soběstačnosti klientů v domácím prostředí
 • Pomoc při udržování a navazování sociálních kontaktů v komunikaci s okolím
 • Pomoc při svém aktivním společenském a komunitním životě, prevence osamělosti a sociálního vyloučení
 • Poskytnutí informací a podpory, které pomohou klientovi zvládnout obtížné životní situace

Základní činnosti služby:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • individuální i skupinové aktivity, které posilují a podporují sociální a společenské kontakty a samostatnost a vedou ke snazšímu sociálnímu začlenění do běžné společnosti.
 • doprovody na jednání do různých institucí (např. na úřady, do banky, do zaměstnání)
 • doprovody a asistence uživatelům služby na aktivitách v rámci kulturních, společenských a sportovních zařízení; doprovody na aktivity pořádané ŽOP, programy Klubu zdraví – vycházky, výlety, plavání
 • společná setkávání klientů – Klub Jáchymka, Kavárna Miriam, Kavárna Jordan
 • přátelská setkání klientů s dobrovolníky, předávání blahopřání a drobných dárků klientům dobrovolníky
 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi (např. nácvik obsluhy telefonu, mobilního telefonu apod.)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí

. Sociální  poradenství

 • informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociálních a dalších veřejných služeb
 • pomoc při hledání a zajišťování sociálních služeb a dalších návazných služeb
 • informace  z oblasti sociálně - právní, důchodové,  bytové, pracovní,  správní  a  lékařské  péče,
 • informace o základních právech a o jiných formách pomoci – dávky státní soc. podpory,
 • pomoc při sepisování žádostí a vyplňování formulářů
 • podpora klienta v jeho samostatném rozhodování a v oprávněných případech je součástí doprovod na jednání (asistovaný doprovod), případně zastupují

Sociálně terapeutické činnosti

 Pomoc Dusiach – podpůrná psychoterapie, krizová intervence, doprovázení

             

Cena za službu

Služba je poskytována bezplatně.

 

Kontakt:

Sociální pracovnice Mgr. Jana Klabanová

tel. 224 800 822, , klabanova@kehilaprag.cz

Provozní doba: PO – ČT 9:00 až 16:00

 

2. Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením

Služba je určena pro osoby patřící k  židovské komunitě znevýhodněné na trhu práce, osoby se zdravotním postižením (dále jen OZP), včetně osob s duševním onemocněním, nezaměstnané osoby starší 50 let a příslušníky etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů.

Popis služby

 • Pomáháme klientovi osvojit si a rozvíjet sociální a pracovní návyky
 • Podporujeme, aby si klient udržel práci na volném nebo chráněném trhu práce
 • Usilujeme o to, aby byl klient díky službám aktivní ve společenském kontaktu
 • Zajišťujeme, aby klient získal potřebné informace a podporu v obtížných životních situacích
 • Službu poskytujeme na pracovištích, ve veřejných institucích a v objektech ŽOP

 

Poskytujeme a zajišťujeme

 • Kavárnu Na balkóně: Maiselova 18, Praha 1

      Provozní doba: pondělí – pátek 8-16 hodin

 • chráněná pracovní místa na Starém židovském hřbitově, Fibichova 2a

     Provozní doba: duben-říjen Po-Čt+Ne 9-17, Pá 9-15, sobota a žid. svátky zavřeno, listopad-březen Po-Čt+Ne 9-16, Pá  9-14, sobota a žid. svátky zavřeno

 • chráněná pracovní místa ve vrátnici Penzionu Ch. Jordana, Janovského 46, Praha 7

     Provozní doba: Po-Ne 24h denně

Základní činnosti služby

 • pracovní asistence
 • sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc a podpora při jednání s úřady a institucemi
 • sociálně terapeutické služby

 

Cena za službu

Služba je poskytována bezplatně.

 

Kontakty

Sociální pracovnice: Mgr. Ivana Praksová, tel. 224 800 819, 728 431 034, praksova@kehilaprag.cz

Kavárna Na balkóně - provozní kavárny Soňa Máchová, tel.: 224 800 836

SŽH na Žižkově - správce hřbitova Ing. Hana Krchovová, tel. 734 765 143

Vrátnice Penzionu Ch. Jordana - koordinátorka vrátnice: Jana Klímová, tel. 226 235 150-52