Záchrana Hrobky Lederer na NŽH - kov

Iniciativa: „Spolupráce na záchraně ozdobného plůtku neogotické hrobky A. Lederer na Novém židovském hřbitově v Praze 3“

Informace o dotaci z EHP a Norských fondů

V září 2016 byl Židovské obci v Praze přidělen grant ve výši 530 000,- na iniciativu „Spolupráce na záchraně ozdobného plůtku neogotické hrobky A. Lederer na Novém židovském hřbitově v Praze 3“, podpořenou z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v rámci programu CZ 06. 

Program CZ 06 „Kulturní dědictví a současné umění“, podpořený zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norsko, Island a Lichtenštejnsko v rámci Finančních mechanizmů (FM 2), umožňuje navázat na velmi dobré výsledky dlouholeté podpory kultury, resp. kulturního dědictví České republiky z FM EHP/Norska tzv. Norských fondů.

Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ byl zřízen za účelem navazování a prohlubování spolupráce, výměnu, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi příjemci grantů (řešiteli projektů) a subjekty v donorských státech během implementace projektů.

Informace o iniciativě

Kulturně-historické souvislosti

Nový židovský hřbitov v Praze 3 je neobyčejně cennou nemovitou kulturní památkou, a to nejen v rámci hlavního města Prahy, ale i celé ČR. Tento největší židovský hřbitov v ČR z roku 1890 je stále používán. NŽH nahradil tou dobou již nevyhovující starý hřbitov ve Fibichově ulici na Žižkově. Většina jeho staveb je postavena v novorenesančním slohu, obřadní síň je dílem architekta Bedřicha Münzbergera. Na ploše hřbitova se nacházejí náhrobky mnoha stylů, mnohé z nich jsou díly předních českých sochařů a architektů - Jana Kotěry, ]osefa Zascheho či Josefa Fanty. Jeho severní zeď je z vnitřní strany lemována rodinnými hrobkami, například rodiny Petschků a Waldesů. Na hřbitově se nachází i památník obětí terezínského ghetta, pomník obětem potopené lodi Patria či pomník obětem prvních transportů do lodžského ghetta v říjnu 1941. Při jižní zdi hřbitova jsou osazeny pamětní desky těch, kteří hrob nemají, protože zahynuli v nacistických koncentračních táborech či neznámo kde. Je zde pohřbena řada významných představitelů židovských obcí, rabínů, obchodníků a průmyslníků, ale i umělců, jako je spisovatel Franz Kafka, básník Jiří Orten, spisovatel Ota Pavel či režisér Zeno Dostál.

Popis lokality

V areálu hřbitova o rozloze více než 103 tis. m2 se nachází na 27 tis. náhrobků, 5 samostatných budov, téměř 2000 stromů a je ohrazený zdí o délce 1560 m. Náklady na jeho údržbu a běžný provoz jsou značné, finančních zdrojů pro koncepční rozvoj a obnovu se trvale nedostává. Hřbitov spolu s náhrobními nápisy je nesmírně významným dokladem historie pražské židovské komunity, osudů konkrétních jednotlivců, rodin a příbuzenských vztahů. Vzhledem k mizivému množství dochovaných listinných archiválií, které za II. světové války často beze zbytku zanikly, je jeho význam o to větší a snaha o záchranu náhrobků důležitější.

Předmět a cíl iniciativy

Židovská obec je svou podstatou subjekt šířící povědomí o židovské kultuře, takže tento projekt má svým vzdělávacím aspektem zapojených českých i zahraničních subjektů i duchovní přesah s cílem posílit povědomí o židovské kultuře historií tolik zkoušené. Předmětem iniciativy je bilaterální spolupráce norských a českých studentů v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu v rámci spolupráce s Židovskou obcí v Praze. Partnerské školy poskytnou ŽOP odbornou konzultační činnost v otázkách použitých technologií a postupů při záchraně ozdobného plůtku neogotické hrobky A. Lederer, ŽOP umožní partnerům realizaci výzkumných projektů na objektu hrobky - plůtku a dále umožní odborníkům z řad zaměstnanců a studentů partnerů prohlídku dalších zajímavých historických objektů na Novém židovském hřbitově v Praze 3.

Spolupráce v rámci mezinárodní iniciativy bude realizována provedením restaurátorského zásahu studenty a pracovníky partnerů na ozdobném plůtku, v rámci vzdělávacího procesu uskutečňovaného s norskou vyšší odbornou školou - Odda vidarengaande skule. Českým partnerem projektu je Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o. v Praze Vysočanech. Realizace iniciativy věcně navazuje na již schválený projekt "Záchrana staticky havarijní funerální architektury v areálu židovského hřbitova v Praze 3, ulice Izraelská".

Přínos iniciativy

Hlavním přínosem realizované iniciativy je sdílení a přenos informací v rámci uskutečňování vzdělávacího procesu na obou středních školách, jehož prostřednictvím dojde k záchraně části nemovitého kulturního dědictví.

Udržitelnost iniciativy

Charakter iniciativy je neziskový a výdaje na udržitelnost budou hrazeny z vlastních prostředků Židovské obce v Praze. ŽOP je v pravém slova smyslu stabilní církevní organizací, která existuje nepřetržitě již více než 600 let, riziko jejího zániku do budoucna je naprosto nulové, tudíž udržitelnost je zajištěna.

Harmonogram

Iniciativa je realizována v programovacím období 2009 – 2014. Iniciativa je zahájena v září 2016 a její realizace musí být ukončena nejpozději do dubna roku 2017.

Příprava projektové dokumentace proběhla již v roce 2014 – fotodokumentace, plán opravy a restaurování. Organizační práce probíhají průběžně již od roku 2014. Práce na plůtku bude zahájena v září 2016 a bude probíhat kontinuálně po celou dobu až do plánovaného termínu ukončení. Norský student přijede na praxi v termínu 31.10. - 11.11. Část praxe stráví v partnerské dílně na restaurování ozdobného plůtku, dále se seznámí s prostředím české partnerské školy a absolvuje prohlídku Nového židovského hřbitova. Restaurátorských prací se budou účastnit i další studenti kovářské školy.

Restaurování proběhne pod odborným dohledem odborníka, držitele restaurátorské licence.

Průběh iniciativy a fotodokumentace

Prohlédněte si celou fotogalerii

21.10.2016 proběhla demontáž kovového plůtku  na NŽH, který byl odvezen do partnerské dílny.

Práce byly zahájeny spolu s návštěvou norského studenta, která proběhla v termínu 30.10. – 11.11.2016. Část pobytu strávil student aktivitami v rámci školy, kde se seznámil se systémem výuky, absolvoval různé exkurze a část strávil na pracovišti v partnerské kovářské dílně prací přímo na plůtku hrobky A. Lederer. Absolvoval i komentovanou prohlídku NŽH.

Plůtek byl zbaven koroze a nečistot pískováním a poté byl pasivován tanátem a natřen suříko-syntetickou červenou barvou ve dvou vrstvách a opatřen finálním nátěrem kovářskou černografitovou barvou. Zničené drobné části i nosné konstrukce byly nově vysekány a vytepány do původních tvarů. Všechny úkony probíhaly původními dobovými technologicko-řemeslnými postupy. Práce probíhaly pod pravidelným dohledem zástupce ŽOP. V dubnu 2017 byly práce dokončeny a předány. Plůtek je uskladněn v dílně a připraven na instalaci zpět na místo.

Kontakty

Projektový manažer, nese zodpovědnost za projekt, vedoucí projektového týmu, hlavní osoba zodpovědná za celkový chod projektu. Řídí a koordinuje činnost jednotlivých členů týmu, odpovědných za realizaci projektu. Organizace výběrového řízení, uzavírání smluv s dodavateli a dohodnutí fakturačních podmínek, komunikace s dodavateli. V rámci tohoto projektu je projektovým manažerem Mgr. Zuzana Beránková, tel.: 226 235 211, 603 305 711,  email: sbh.sekretariat@matana.cz

Supervizor projektu má na starosti technickou část projektu, je zástupcem projektového manažera - je odborně způsobilý a především disponuje rozsáhlými rozhodovacími pravomocemi v rámci společnosti, řídí a dohlíží na realizaci, kvalitu a časový harmonogram provedených prací, vč. stavebních prací.  Supervizorem je Ing. Mojmír Malý, tel.: 226 235 274, 604 234 136, email: m.maly@matana.cz

Odkazy

www.norskefondy.cz

www.eeagrants.cz