Projekt Čteme seniorům

V r. 2017 je projekt podpořen Magistrátem hlavního města Prahy, Nadací Antonika a Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové.

Projekt Čteme seniorům jsme začali realizovat, protože mnoho našich klientů v seniorském věku je intelektuálně založeno. Celý život se zajímali o informace – z rozhlasu, televize, setkávali se s lidmi, ale také hodně četli – noviny, časopisy a knihy. Důraz kladený na vzdělanost je jedním ze specifik židovské komunity. Naši klienti byli v produktivním věku zvyklí číst hodně – zejména knihy, odborné i beletrii. Když člověk zestárne, zůstává mu obvykle rozhlas a televize. Sociální kontakt s lidmi je omezený a mnoho klientů má určitou zrakovou či sluchovou vadu, která znemožňuje kvalitně přijímat určitý druh informací.

V uplynulých letech jsme u klientů v domácí péči zaznamenali potřebu předčítání jejich oblíbené literatury jejich osobní asistentkou. Potřeba těchto seniorů byla tak významná, že jsou ochotní si čas své osobní asistentky sami hradit v rámci služby osobní asistence. Většina našich klientů má problémy se zrakem, někteří nejsou schopni udržet knihu v ruce vzhledem k motorickým obtížím nebo je čtení příliš unavuje.

Předčítání je i řešením pro klienty s vadou sluchu. V klidném, tichém prostředí s dohodnutou hlasitostí a rychlostí předčítání dokážou tito klienti mluvenému slovu rozumět. Je možné se k textu vrátit, část zopakovat a vysvětlit. Navíc je aktivita příjemná přítomností někoho dalšího, společným zájmem.

Pro předčítání jsme oslovili žáky gymnázia Lauderových škol. Studenti seniory dle jejich potřeb navštěvují a čtou jim jejich oblíbenou literaturu. Zároveň se obě generace lépe poznávají a vznikají mezi nimi neformální vazby, které jsou pro obě strany velkým přínosem. Projekt bude probíhat do konce roku a bude-li trvat zájem našich klientů, budeme usilovat o jeho pokračování i v příštím roce.