Projekt Podpora a praktické vzdělávání pečujících

V roce 2016 a 2017 podpořeno Magistrátem hlavního města Prahy

Projekt s názvem Podpora a praktické vzdělávání pečujících realizujeme už druhým rokem. Cílem je pomoci pečujícím, na kterých často leží velký díl práce a odpovědnosti za svoje rodiče a prarodiče. Velmi si jejich nasazení vážíme, protože nejlépe víme jak je péče o  seniory náročná po stránce fyzické i psychické.

Rodinným pečujícím poskytujeme informace teoretické i praktické, přičemž do tohoto procesu jsou zapojeni všichni odborní pracovníci z našeho střediska.

Sociální pracovnice zjišťují, jaká je potřeba péče (rozsah, frekvence, obsah) v kontextu potřeb klienta vyžadujícího péči a jaké jsou kapacity rodinných příslušníků poskytovat péči (kdo péči zajišťuje, zda se rodinní příslušníci v péči střídají,…). Zároveň sociální pracovnice informují o možnostech zajištění péče KDP Ezra (kapacita, úhrada za služby,…). Samostatnou kapitolou je mapování potřeb pečujícího – sociální pracovnice zjišťují, jak je pečující informovaný, jaké odlehčení potřebuje a další. Míru spolupráce se sociální pracovnicí si určuje pečující – co zvládne sám a při čem potřebuje spolupráci nebo přímo zajištění

Hlavní sestra na základě  informací o klientovi, možnostech zapojení pečující osoby do zajištění péče určuje rozsah a obsah zdravotních služeb. Ze stanoveného cíle se vypracuje krátkodobý i dlouhodobý plán vyhovující potřebám všech zúčastněných. Dochází k edukaci pečujícího s možností průběžných konzultací s hlavní sestrou, ostatními sestrami a praktickým lékařem, a to osobně, telefonicky či emailem. Po třech až pěti dnech je zajištěno druhé šetření, zda je nastavený plán vyhovující či by měl být pozměněn.

Obsahem první návštěvy ergoterapeutky je hodnocení klienta (z pohledu soběstačnosti v běžných denních činnostech), zároveň ergoterapeutka analyzuje prostředí a nejbližší okolí, kde klient žije (zhodnocení bariér a rizik) a zjišťuje potřeby pečujících. Pečující informuje a prakticky edukuje.

Psycholog nerealizuje první kontakt s klientem za KDP Ezra, pečující primárně poptává jiné služby. V průběhu kontaktu s pečujícím může být zjištěna potřeba psychologické pomoci, následně je pečujícím v případě zájmu zprostředkován kontakt s psychologem.

Spolupráce odborníků s rodinou je zcela zásadní a nenahraditelná, protože rodinní příslušníci znají možnosti a schopnosti svého blízkého a zároveň umí pojmenovat jeho silné a slabé stránky a snáz odhadnout cíle, kterých je schopen klient dosáhnout. Rodinní pečující však potřebují být dobře informováni, podporováni, motivováni a mít možnost se obrátit na odborníky.