Práce provedené na židovském hřbitově v Písku v průběhu roku 2019

Židovské osídlení v Písku je doloženo od konce 14. století, ale roku 1424 byli Židé (jejichž počet neznáme) vypovězeni z města. Znovu se v nevelkém počtu začali Židé v Písku usazovat od první čtvrtiny 17. století, nepočetná náboženská obec je oficiálně doložena od roku 1785, stanovy novodobé židovské náboženské obce byly schváleny roku 1855. Většina píseckých Židů zemřela za druhé světové války v koncentračních a vyhlazovacích táborech.

První hřbitov neznámého stáří, nacházející se údajně jihovýchodně od města, nejpozději v 17. století beze stopy zanikl. Později byli písečtí Židé pohřbíváni až do doby založení nového židovského hřbitova v Písku většinou na židovském hřbitově v Miroticích.

Novodobý hřbitov se nachází 1,7 km severozápadně od náměstí, v polích za Pražským předměstím. Založen byl roku 1876, pohřbívalo se na něm do roku 1942, výjimečně i po válce. Plocha hřbitova byla zaplněna hroby asi z jedné třetiny. Po válce došlo v těžké devastaci tohoto hřbitova, hřbitov byl ničen vandaly i úmyslně.

V letech 1968 - 1969 byl zbořen hrobnický dům a byly poškozeny náhrobky.

Roku 1981 byla většina náhrobků ze hřbitova odvezena a prodána a hřbitov se stal součástí vojenského cvičiště. Malá část zůstala naházena a nakupena na hromadách v areálu hřbitova. Chátrající hřbitov zarůstal křovinami a houštím, objevily se vykradači hrobů, kteří vykopávali ostatky. Po roce 1991 byl hřbitov zmenšen asi na dvě třetiny původní plochy a zbylá část ohrazena novou zdí. Roku 2002 byla provedena kompletní oprava ohradní zdi a roku 2008 byly zbylé náhrobní kameny v celkovém počtu cca 40 kusů vztyčeny.

V roce 2017 byl v archivu Židovského muzea v Praze nalezen plán píseckého židovského hřbitova ze 20. let 20. století. Díky němu se podařilo identifikovat mnoho desítek hrobů konkrétních osobností. Následně bylo v roce 2018 domluveno s památkáři z Městského úřadu v Písku a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, že hroby, které se podařilo identifikovat, budou označeny tabulkami se základními identifikačnímu údaji zemřelého, tedy bude tam uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a také hebrejská písmena PN, která jsou zkratkou slov „tady odpočívá“.

Tyto tabulky byly vyrobeny v roce 2019 a v témže roce byly na hrobová místa osazeny.

Celkové finanční náklady dosáhly výše 117 249,- Kč. Jihočeský kraj přispěl částkou 70 000,- Kč z dotačního programu Kulturní dědictví – Obnova pietních míst, zbývající částku, tedy 47 249,- Kč zaplatil vlastník, tedy Židovská obec v Praze.

Hřbitov je pro veřejnost volně přístupný.

 

Text: Blanka Rozkošná