Skip to Content

חברות בקהילה

כדי להתקבל כחבר/ה בקהילה היהודית, המבקש/ת  צריך/כה לענות על אחד מהתנאים הבאים

        *  אם המבקש/ת יהודי/ה לפי ההלכה היהודית

        *  המבקש/ת עבר/ה תהליך גיור כהלכה

    חברות מתקבלת לפי החלטה של חברי ההנהלה לאחר בדיקה ואישור של הרב הראשי

    תקנון הקהילה מאפשר לה לקבל על תקן חברות מיוחדת אנשים שלהם לפחות אחד מההורים הוא יהודי כהלכה

                  אם אתם עונים על אחד התנאים ואינכם חברי הקהילה, צרו קשר