Skip to Content

הרב הראשי לק"ק פראג


Výsledek obrázku pro rabín david peter

הרב דוד פטר נולד בפראג ב –  1976.
בעקבות שירות לאומי בו שימש כעובד סוציאלי בקהילה היהודית בפראג, נחשף הרב פטר למצוקות הקהילה. בעקבות זאת, גמלה בלבו ההחלטה לעלות לישראל, זאת על-מנת להשתלם בתחומי התלמוד, הדינים, הוראת הלכה וניהול, במטרה לחזור בסופו של התהליך אל כור מחצבתו – פראג, ולעזור לקהילה במצוקותיה הרוחניים והגשמיים כאחת.
הרב דוד פטר הגיע ארצה בשנת 1998 (תשנ"ח (ומיד השתלב בלימודים ב-"מכון מאיר" המרכז ללימודי היהדות בישראל. במשך שנת הכשרתו שם התוודע אל הרב הגאון יאיר אוריאל (אורנשטיין) זצ"ל ואף זכה ללמוד אתו בחברותא עד פטירתו המצערת בשנת – 2007.
לאחר השלמת שנת ההכנה "במכון מאיר", החליט הרב פטר להמשיך את חוק לימודיו בישיבת "הכותל" בראשותו של הרב חיים כץ - אליה הצטרף בשנת 1999(תשנ"ט(. שם, במשך שש שנים, עמל על תלמודו.
על-מנת שיוכל לשכלל את לימודיו אף יותר ולהעמיק את הבנתו בנושאי ההלכה היהודית החליט הרב פטר להמשיך את עמל תורתו בישיבת "מרכז הרב" אליה הצטרף בשנת  2005 (תשס"ה (.
שש שנים נוספות הקדיש הרב פטר ללימודיו תחת כנפי הישיבה היוקרתית, בה הקדיש את לימודיו לבחינות ההסמכה של הרבנות הראשית, ואף קיבלה, הן מראש הישיבה הרב יעקב שפירא והן מהרב יהושע מאגנס.
הרב פטר הצליח לשלב בלימודיו אלו גם הכשרה מקצועית במכון "שטראוס-עמיאל" בראשות הרב שלמה ריסקין והרב אליהו בירנבאום. מכון עמיאל מכשיר רבנים ומחנכים לקהילות ישראל בתפוצות, ואף שם לאחר שנתיים מפרכות סיים את לימודיו וקיבל הסמכה מהרב ריסקין.
כמו-כן קיבל הרב פטר הסמכה מהרב הגאון אב בית הדין, הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א.
הרב דוד פטר חזר עם אשתו כמובטח אל עיר הולדתו פראג בחודש ספטמבר של שנת  2011 (תשע"א ( ושימש שם כסגן הרב הראשי של פראג – שם דאג לפתרון מצוקות שונות שהתעוררו בקהילה.
כמו-כן דאג הרב פטר להחזקת קהילה חיה ותוססת בביהכ"נ "ירושלים" (ירוזלמסקה) בפראג, בו דאג כי יתקיימו מניינים  סדירים ופעילות יהודית ענפה.
בקיץ 2014 נבחר דוד פטר לרבה הראשי של קהילת פראג, ובמסגרת תפקידו הוא דואג לשמירת צביונה היהודי של הקהילה המפוארת בפראג.
הרב פטר דואג לנתינת פתרונות שוטפים לחברי הקהילה בנושאים הומניים ומעשיים כאחת, ושמירה על שריד מוצל מאש זה – הקהילה היהודית בפראג.