Skip to Content

Informace

Zásady pro poskytování služeb KDP EZRA

 1. Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

 2. Rozsah a forma pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost.

 3. Vychází z individuálně určených potřeb osob a působí na osoby aktivně.

 4. Podporuje rozvoj samostatnosti.

 5. Motivuje k činnostem, které vedou, pokud možno, k·překonání nepříznivé sociální situace.

 6. Motivuje sociální začleňování osob.

 7. Služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

 8. Mezi hlavní metody, kterými se cíle dosahuje, patří:

  • služby sociální péče – výkony osobní asistence (viz § 39 sociálního zák. 108/2006 a vyhlášky 505, § 5)

  • domácí zdravotní péče – odborná zdravotní péče (dle odbornosti 925)

  • ergoterapie – Odbornou způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta vymezuje § 7, zákona č. 96/ 2004 Sb. (tzv. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

  • půjčovna kompenzačních pomůcek – dle vnitřních pravidel KDP Ezra (ŽOP)

Kapacita poskytovaných služeb

Celková kapacita je závislá na individuálním rozsahu služeb každého klienta. Služba je poskytována více klientům, kteří se střídají ve využívání služeb během dne a během měsíce. V případě naplnění kapacity KDP Ezra, jsou žadatelům o služby zprostředkovány informace o možnostech zajištění péče ostatními poskytovateli sociálních a zdravotních služeb.

Jak je to s finanční úhradou komplexní domácí péče?

Podmínky úhrady za služby jsou součástí uzavřené smlouvy s klientem a jsou stanoveny dle platného ceníku dle podmínek daných zákonem.
Zdravotní péče indikovaná ošetřujícím lékařem je hrazena zdravotní pojišťovnou, péče nepředepsaná lékařem je hrazena dle Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
Sociální péče je poskytována dle ceníku služeb.

Ergoterapie a půjčovna kompenzačních pomůcek je poskytována dle platného ceníku služeb ŽOP.