Skip to Content

Služby

Služby jsou poskytované potřebným osobám – uživatelům služeb (dále jen klient) se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina služby jsou mladší senioři (65 - 80 let) a starší senioři (nad 80 let). Služby jsou poskytovány v přirozeném sociálním prostředí osob, při činnostech, které potřebují a se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaustu, někdejším obětem nacionálně socialistického násilí.

Základní sociální poradenství

V rámci sociálního poradenství se poskytují potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. Služba obsahuje základní poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Sociální služby – Osobní asistence

Tyto služby obsahují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služby mohou být vyžádány klientem nebo příbuznými či známými. Zahájení i ukončení sociální péče plánuje společně s klientem, příbuznými či blízkými sociální pracovnice KDP EZRA.

Postup při zavedení služeb sociální péče

Sociální pracovnice navštíví zájemce o službu ve vlastním domácím prostředí či v instituci (nemocnice, pobytové zařízení apod.). Společně s klientem kvalifikovaně zhodnotí jeho potřeby, dohodnou se na optimálním rozsahu služeb a připraví smlouvu o jejich zajišťování KDP EZRA, nebo zprostředkuje potřebné služby jinými poskytovateli.

Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je poskytována podle indikace ošetřujícího lékaře v·případě volné kapacity KDP EZRA. Může to být praktický lékař nebo ošetřující lékař v nemocnici. Individuální plán péče zahajuje i ukončuje hlavní sestra KDP EZRA společně s klientem dle požadavku indikujícího lékaře. Postup při zavedení zdravotní domácí péče
Praktický lékař nebo odborný lékař v nemocnici doporučí a předepíše poukaz 06, na kterém vyznačí obsah a rozsah potřebné zdravotní péče. Po předání tohoto poukazu hlavní sestře KDP EZRA, navštíví klienta hlavní sestra nebo zdravotní sestra a domluví s ním přesný ošetřovatelský plán.

Ergoterapie

Ergoterapie je poskytována na doporučení ošetřujícího lékaře nebo pracovníků KDP EZRA – hlavní sestry, sociální pracovnice, nebo ergoterapeutky. Postup při zavedení ergoterapie
Ergoterapeutka navštíví klienta v jeho domácím prostředí nebo v instituci (nemocnice apod.) a na základě vstupního šetření navrhne ergoterapeutický plán (individuální terapie, poradenství, kompenzační pomůcky apod.).

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pomůcky se půjčují na základě šetření ergoterapeutky KDP EZRA. Smyslem půjčovny je možnost výběru a vyzkoušení nejvhodnějšího typu pomůcky. Konkrétní informace o možnosti vypůjčení pomůcek podává ergoterapeutka KDP EZRA.