Skip to Content

Informace pro zájemce o službu Denní stacionář

Poslání

Posláním služby Denního stacionáře (dále jen DSt) je udržování kvality života seniorů, kteří v důsledku zhoršení zdravotního stavu a mírného snížení soběstačnosti již potřebují během dne pomoc či dohled druhé osoby. Naším posláním je podporovat klienty v zachování soběstačnosti a nezávislosti, zamezit sociální izolaci a vzniku pocitů odcizení. Umožnit sociální začleňování a navazování společenských a přátelských kontaktů, nabídnout aktivní způsob trávení dne v bezpečném prostředí. Chceme v maximální míře přispět k tomu, aby klienti mohli zachovat svůj dosavadní způsob života a co nejdéle bydlet v domácím prostředí. Zároveň chceme poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám.

Služba je poskytována se zvláštním zřetelem k potřebám obětí holocaustu a osob, jejichž osobní cíle vycházejí z židovských tradic a kořenů.

Cíle služby

 1. zachování, v co nejvyšší míře, samostatnosti a soběstačnosti klientů
 2. nabídka vyplnění dne aktivitami dle zájmu klienta
 3. podpora důstojnosti každé osoby
 4. poskytnutí úlevy pečujícím osobám (rodině), umožnění pečující rodině klienta docházet do zaměstnání, případně získat čas i pro své osobní potřeby

Zásady

 1. Zvyšujeme kvalitu služeb
 2. Služby jsou poskytovány důstojně
 3. Služby jsou poskytovány individuálně
 4. Podpora samostatnosti klientů
 5. Spolupráce s veřejností a komunitou
 6. Filozofie péče v Domově sociální péče Hagibor vychází z obecných zásad judaismu a základních společenských hodnot: úcta k životu, k moudrosti stáří, doprovázení seniora co nejdéle v jeho prostředí. V DSPH dodržujeme židovské tradice, svátky, poskytujeme košer stravování.

Cílová skupina

Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Věková kategorie klientů: mladší senioři 65 - 80 let, starší senioři 80 +

Kapacita

Kapacita DSt je 5 klientů. Služba je poskytována v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.

Popis realizace poskytování sociální služby

1. Vstup uživatele do služby

Kontaktní osobou pro zájemce o službu je sociální pracovník DSPH (tel. 226 235 256), který při telefonickém kontaktu poskytne základní informaci o službě.

V případě zájmu domluví osobní schůzku se zájemcem.

Při osobním jednání je zájemce seznámen s druhem poskytované služby, rozsahem poskytovaných služeb včetně nabídky aktivit, cílem poskytovaných služeb, cílovou skupinou služby, podmínkami přijetí do služby, způsobem podání žádosti a průběhem po podání žádosti, specifiky DSPH, způsobem stravování, informacemi o zřizovateli a podmínkami smlouvy o poskytnutí ambulantní sociální služby včetně možnosti podat stížnost.

Zájemce při setkání nebo dotazu obdrží tyto dokumenty:

 • Žádost o ambulantní službu Denní stacionář
 • formulář Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele o využití ambulantní služby Denního stacionáře DSPH
 • Informace pro zájemce o službu Denní stacionář
 • Ceník Židovské obce v Praze (ŽOP) – ambulantní sociální služby
 • vzor Smlouvy o poskytnutí ambulantní sociální služby s přílohami

Pro zařazení zájemce do evidence žadatelů je třeba sociálnímu pracovníkovi DSPH předat:

 • vyplněnou Žádost o ambulantní službu Denní stacionář – žádost musí být opatřena podpisem žadatele, opatrovníka nebo zmocněné osoby
 • vyplněné Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele o využití ambulantní služby Denní stacionář
 • Listinu o ustanovení opatrovníka v případě, že je žadatel omezen ve způsobilosti k právním úkonům nebo plnou moc pro zastupování

Případné chybějící údaje jsou po dohodě s žadatelem o službu doplněny např. při sociálním šetření, které je u žadatele po podání žádosti provedeno.

Podmínkou vstupu do služby je částečná míra soběstačnosti a sebeobsluhy alespoň s využitím kompenzačních pomůcek (např. schopnost se najíst alespoň s dopomocí). Klient si v době pobytu v DSt ponechává u sebe léky. Zařízení nenese odpovědnost za zdravotní komplikace způsobené jejich případným špatným užitím.

Důvody k odmítnutí žádosti

Dle § 91, odst. 3 a, b, d zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb. může poskytovatel sociálních služeb odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze pokud:

 • neposkytuje službu, o kterou osoba žádá, a to i s vymezením okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Domov sociální péče Hagibor nemůže poskytovat ambulantní sociální službu DSt osobám, které mají kontraindikaci k pobytu, tj. jejichž aktuální zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, trpí-li akutním infekčním onemocněním, jejichž chování by narušovalo soužití s ostatními klienty.

2. Metody práce s uživatelem

O klienta se stará tým pracovníků v přímé péči: pracovníci v sociálních službách poskytují pečovatelské služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s klienty dle potřeby pracuje ergoterapeut a fyzioterapeut. Aktivizaci a socioterapeutické úkony provádí aktivizační terapeuti a socioterapeut. Každý klient má klíčového pracovníka, který společně s ním vypracovává individuální plán péče. Sociální pracovník poskytuje služby v souladu s platnou legislativou. Klienti mohou také po předchozí domluvě využít službu nutričního terapeuta DSPH.

3. Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

Individuální plánování vychází z cílů a potřeb klienta, je postaveno na jeho schopnostech. Klient sám určuje rozsah služeb dle svých potřeb a zájmů. V průběhu služby má možnost měnit své osobní cíle, které jsou součástí individuálního plánu.

4. Způsob vyřizování stížností uživatelů

Klient si může stěžovat na sociální službu, aniž by tím bylo ohroženo další poskytování sociální služby. Klient je při vstupu do služby seznámen s postupem při podávání stížností. Stížnosti a připomínky mohou klienti podávat písemně, ale také pouze ústně. Pro klienty DSt jsou k dispozici dvě schránky důvěry (1. patro – prostory Centra denních aktivit, přízemí u jídelny). Ústní stížnosti personál následně zaznamenává a předává k vyřízení. Stížnosti se řeší bez zbytečného odkladu. Pokud je stížnost anonymní, odpověď je umístěna na veřejně přístupné nástěnce u jídelny. V ostatních případech je odpověď doručena stěžující si osobě.

Vnitřní pravidlo k postupu pro podávání stížností je k dispozici u personálu DSPH.

5. Ukončení poskytování služby

Podmínky ukončení poskytování služby jsou klientovi sdělovány při uzavírání smlouvy a jsou ve smlouvě uvedeny. Mimořádné ukončení poskytování služby může být v případě zjištění či projevu kontraindikace k poskytování sociální služby. Klient je oprávněn smlouvu ukončit kdykoliv písemnou vypovědí, a to i bez udání důvodu.

6. Finanční spoluúčast uživatele na službě

Úhrada služeb a stravování se řídí platným Ceníkem ŽOP – ambulantní sociální služby.

7. Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Služba je poskytována v budově ŽOP, Domov sociální péče Hagibor, Vinohradská 1201/159, 100 00 Praha 10. Na místo poskytování služby se klient dopravuje sám.

Historická budova byla citlivě restaurována, je bezbariérově upravena a interiér odpovídá potřebám cílové skupiny klientů. Nachází se zde jídelna, kuchyně, ordinace praktického lékaře a dalších externích specialistů, prostory pro aktivizaci, prostory pro ergoterapii a rehabilitaci, administrativní zázemí a vedení Domova.

Denní stacionář se nachází v prvním patře historické budovy. K dispozici je klientům odpočívárna a další přilehlé prostory včetně společné terasy a zahrady. Toalety pro klienty jsou umístěny na chodbě.

V celém komplexu je zaveden alarm systém pomoci klientům v nouzových či krizových situacích.