Informace pro zájemce o Odlehčovací služby

I. Poslání, cíle a zásady, cílová skupina, kapacita služby

Poslání služby

Posláním služby je nabídnout seniorům se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, krátkodobý pobyt (max. tříměsíční) v bezpečném prostředí. Dále zajistit kvalitní péči, aby se klienti mohli cítit jako doma a aby si mohli v maximální míře zachovat svůj způsob života, a ke kterému se budou po ukončení služby vracet. Dále je posláním služby poskytnutí nezbytného odpočinku pečujícím osobám.

Cíle služby

1. poskytnout seniorům kvalitní a důstojný krátkodobý pobyt se zabezpečením jejich potřeb

2. poskytovat služby v souladu s individuálním přáním klienta a objektivní potřebou péče neboli vytvořit služby na míru pro každého klienta

3. poskytnout klientovi pocit bezpečí

4. zapojit klienta do rozhodování o průběhu služby

5. poskytovat kvalitní nabídku služeb (sociální a zdravotní péče, volnočasové aktivity, stravování, vybavenost pracoviště pomůckami…)

6. poskytnout pečujícím osobám možnost odpočinku

7. při péči o klienta zohlednit potřeby a práva ostatních klientů služby

8. poskytnout klientům možnost péče i bez účasti pečujících osob

9. vzdělávat a motivovat pracovníky DSPH k udržení a zvyšování kvality péče o klienty

Zásady služby

1. služby jsou poskytovány důstojně

2. služby jsou poskytovány individuálně

3. podpora samostatnosti klientů

4. spolupráce s veřejností a komunitou

5. filozofie péče v DSPH vycházející z obecných zásad judaismu a základních společenských hodnot: úcta k životu, k moudrosti stáří, doprovázení klienta v životní etapě zvýšené potřeby pomoci a péče v jeho prostředí. V DSPH jsou dodržovány židovské tradice, svátky, košer stravování.

6. zvyšování kvality služby

Cílová skupina:

Služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, se zvláštním zřetelem k přeživším holocaustu