Skip to Content

Informace pro zájemce o Odlehčovací služby

I. Poslání, cíle a zásady, cílová skupina, kapacita služby

Poslání služby

Posláním služby je nabídnout seniorům se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, krátkodobý pobyt (max. tříměsíční) v bezpečném prostředí. Dále zajistit kvalitní péči, aby se klienti mohli cítit jako doma a aby si mohli v maximální míře zachovat svůj způsob života, a ke kterému se budou po ukončení služby vracet. Dále je posláním služby poskytnutí nezbytného odpočinku pečujícím osobám.

Cíle služby

 1. poskytnout seniorům kvalitní a důstojný krátkodobý pobyt se zabezpečením jejich potřeb
 2. poskytovat služby v souladu s individuálním přáním klienta a objektivní potřebou péče neboli vytvořit služby na míru pro každého klienta
 3. poskytnout klientovi pocit bezpečí
 4. zapojit klienta do rozhodování o průběhu služby
 5. poskytovat kvalitní nabídku služeb (sociální a zdravotní péče, volnočasové aktivity, stravování, vybavenost pracoviště pomůckami…)
 6. poskytnout pečujícím osobám možnost odpočinku
 7. při péči o klienta zohlednit potřeby a práva ostatních klientů služby
 8. poskytnout klientům možnost péče i bez účasti pečujících osob
 9. vzdělávat a motivovat pracovníky DSPH k udržení a zvyšování kvality péče o klienty

Zásady služby

 1. služby jsou poskytovány důstojně
 2. služby jsou poskytovány individuálně
 3. podpora samostatnosti klientů
 4. spolupráce s veřejností a komunitou
 5. filozofie péče v DSPH vycházející z obecných zásad judaismu a základních společenských hodnot: úcta k životu, k moudrosti stáří, doprovázení klienta v životní etapě zvýšené potřeby pomoci a péče v jeho prostředí. V DSPH jsou dodržovány židovské tradice, svátky, košer stravování.
 6. zvyšování kvality služby

Cílová skupina:

Služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, se zvláštním zřetelem k přeživším holocaustu.

Do pobytových služeb nemohou být přijaty osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo by chování osob z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Kapacita služby:

Kapacita služby je 15 lůžek. Služba je poskytována celoročně, celodenně. Maximální délka pobytu je 3 měsíce.

II. Popis realizace poskytování sociální služby

1. Vstup uživatele do služby

 • Kontaktní osobou pro zájemce o službu je sociální pracovnice DSP Hagibor (tel. 226 235 277). Při telefonickém kontaktu se zájemcem o službu sociální pracovnice poskytne základní informaci o službě nebo rovnou domluví schůzku se zájemcem v DSP Hagibor.
 • Při osobním jednání je zájemce seznámen s druhem poskytované služby, rozsahem poskytovaných služeb, cílem poskytovaných služeb, cílovou skupinou služby, podmínkami přijetí do služby, způsobem podání žádosti a průběhem po podání žádosti, specifiky DSPH, způsobem stravování, informacemi o zřizovateli a podmínkami smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby včetně možnosti podat stížnost.

2. Metody práce s uživatelem

 • O klienta se stará tým pracovníků v přímé péči. V rezidenční části Domova pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry v sociálních službách poskytují ošetřovatelské a pečovatelské služby v souladu se Zákonem 108/2006 Sb. a zdravotní péči v rozsahu odborností 913. S klienty pracuje ergoterapeutka a fyzioterapeut. Aktivizaci a socioterapeutické úkony provádí aktivizační terapeuti a socioterapeut.  Každý klient má klíčového pracovníka, který společně s ním vypracovává individuální plán péče.  Sociální pracovnice poskytuje služby v souladu s platnou legislativou. Na základě vstupního nutričního vyšetření a doporučení praktického lékaře je klientovi nabídnuta dieta odpovídající jeho potřebám.

3. Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

 • S klientem se pracuje podle stanoveného individuálního plánu péče. Plánování vychází z objektivních cílů a potřeb klienta, je postaveno na jeho schopnostech. Klient sám určuje rozsah služeb dle svých potřeb a zájmu.

4. Způsob vyřizování stížností uživatelů

 • Klient si může stěžovat na sociální službu, aniž by tím bylo ohroženo další poskytování sociální služby. Klient je seznámen s postupem při podávání stížností. Stížnosti a připomínky mohou klienti podávat také pouze ústně. Personál je následně zaznamenává a předává k vyřízení. Text pravidel o postupu při podávání stížností je k dispozici u ošetřujícího personálu. Stížnosti se řeší bez zbytečného odkladu. Pokud je stížnost anonymní, odpověď je umístěna na veřejně přístupné nástěnce. V ostatních případech je odpověď doručená stěžující si osobě.

5. Ukončení poskytování služby

 • Délka odlehčovací služby je stanovena při uzavírání smlouvy a je uvedena ve Smlouvě. Odlehčovací služba v Domově může být na žádost klienta nebo jeho zákonného zástupce ukončena dříve. Mimořádné ukončení poskytování služeb může být v případě zjištění či projevu kontraindikace k pobytu. Podmínky reguluje Smlouva a Domácí řád.

6. Finanční spoluúčast uživatele na službě

 • Služby jsou hrazeny dle platného ceníku služeb ŽOP/DSP Hagibor. Klient hradí ubytování a stravování dle částek stanovených Zákonem 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb. v platném znění.

7. Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

 • Služba je poskytována v novém komplexu ŽOP na adrese Vinohradská 1201/159, 100 00  Praha 10. Historická budova byla restaurována. V této budově je jídelna pro rezidenty, ordinace praktického lékaře Domova a dalších externích specialistů, Denní stacionář, prostory pro aktivizaci, prostory pro ergoterapie a rehabilitace. Část budovy je určena pro administrativní zázemí a vedení Domova. Odlehčovací služby se poskytují v nově přistavěné ubytovací části. Celá budova je bezbariérová. Interiér budovy odpovídá potřebám cílové skupiny.
 • V celém komplexu je zaveden alarm systém pomoci klientům v nouzových či krizových situacích.