Skip to Content

Informace pro zájemce o trvalý pobyt v DSPH

(dle §49 Zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách v platném znění) Registrovaným poskytovatelem služby je Židovská obec v Praze.

I. Poslání, cíle a zásady, cílová skupina, kapacita a obsah služby

Poslání Posláním služby je nabídnout seniorům takové bydlení a péči, aby se mohli cítit jako doma a aby si mohli v maximální míře zachovat takový způsob života, na který byli zvyklí ze svých domovů, s ohledem na potřeby a práva ostatních klientů služby.

Cíle služby

 1. poskytnout klientům kvalitní a důstojný pobyt se zabezpečením jejich potřeb
 2. poskytovat služby v souladu s individuálním přáním klienta a objektivní potřebou péče neboli vytvořit služby na míru pro každého klienta
 3. poskytnout klientovi pocit bezpečí
 4. zapojit klienta do rozhodování o průběhu služby
 5. poskytnout kvalitní nabídku služeb (sociální a zdravotní péče, volnočasové aktivity, stravování, vybavenost pracoviště pomůckami…)
 6. motivovat rodinu ke spolupráci s personálem při péči o klienta
 7. doprovázet klienta do konce života bez zbytečného stěhování z pokoje na pokoj nebo do nemocnice
 8. vzdělávat a motivovat pracovníky DSPH k udržení a zvyšování kvality péče o klienty

Zásady služby

 1. služby jsou poskytovány důstojně
 2. služby jsou poskytovány individuálně
 3. podpora samostatnosti klientů
 4. spolupráce s veřejností a komunitou
 5. filozofie péče v DSPH vycházející z obecných zásad judaismu a základních společenských hodnot: úcta k životu, doprovázení klienta do konce jeho životní cesty v jeho prostředí. V DSPH jsou dodržovány židovské tradice, svátky, máme košer stravování
 6. zvyšování kvality služby

Cílová skupina Senioři, kteří z důvodů věku, zhoršeného zdravotního stavu a snížené soběstačnosti se již nemohou o sebe starat sami ve svém přirozeném prostředí a potřebují celodenní pomoc druhé osoby, se zvláštním zřetelem k přeživším holocaustu.

Věková struktura:

 • mladší senioři 65 – 80 let
 • starší senioři 80+

Kapacita služby je 47 lůžek. Služba se poskytuje celoročně, celodenně.

II. Popis realizace poskytování sociální služby

1. Vstup uživatele do služby

Kontaktní osobou pro zájemce o trvalé ubytování v Domově seniorů je sociální pracovnice DSPH (tel: 226 235 256), která při telefonickém kontaktu poskytne základní informace o službě a v případě zájmu domluví osobní schůzku se zájemcem.

Při osobním jednání je zájemce seznámen s druhem poskytované služby, rozsahem poskytovaných služeb včetně nabídky aktivit, cílem poskytovaných služeb, cílovou skupinou služby, podmínkami přijetí do služby, způsobem podání žádosti a průběhem po podání žádosti, specifiky DSPH, způsobem stravování, informacemi o zřizovateli a podmínkami smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby včetně možnosti podat stížnost.

V případě podání žádosti zajistí sociální pracovnice veškerou činnost spojenou s přípravou Žádosti a příloh k projednávání Schvalovací komisí ŽOP. Žadatel je o výsledku informován písemně. V případě schválení žádosti je zájemce v kontaktu se sociálním pracovníkem, který domlouvá nástup dle kapacitních možností zařízení. Zájemce/klient není povinen se přihlásit k trvalému pobytu v DSPH.

2. Metody práce s uživatelem

O klienta se stará tým pracovníků v přímé péči. V rezidenční části Domova pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry v sociálních službách pečují o klienty v souladu se Zákonem 108/2006 Sb. a zdravotní péči v rozsahu odbornosti 913. S klienty pracuje ergoterapeutka a fyzioterapeuti. Aktivizaci a socioterapeutické úkony provádí aktivizační terapeuti a socioterapeut. Každý klient má klíčového pracovníka, který společně s ním vypracovává individuální plán péče. Sociální pracovnice poskytuje služby v souladu s platnou legislativou. Na základě vstupního nutričního vyšetření a doporučení praktického lékaře je klientovi nabídnuta dieta odpovídající jeho potřebám.

3. Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

S klientem se pracuje podle stanoveného individuálního plánu péče. Plánování vychází z objektivních cílů a potřeb klienta, je postaveno na jeho schopnostech. Klient sám určuje rozsah služeb dle svých potřeb a zájmu.

4. Způsob vyřizování stížností uživatelů

Klient si může stěžovat na sociální službu, aniž by tím bylo ohroženo další poskytování sociální služby. Klient je seznámen s postupem při podávání stížností. Stížnosti a připomínky mohou klienti podávat také pouze ústně. Personál je následně zaznamenává a předává k vyřízení. Text pravidel o postupu při podávání stížností je k dispozici u ošetřujícího personálu. Stížnosti se řeší bez zbytečného odkladu. Pokud je stížnost anonymní, odpověď je umístěna na veřejně přístupné nástěnce. V ostatních případech je odpověď doručená stěžující si osobě.

5. Ukončení poskytování služby

Délka pobytové služby v Domově pro seniory není limitována, jelikož služba je podmíněna poskytováním trvalého ubytování v Domově. Pobyt v Domově může být ukončen kdykoli na základě písemného oznámení klienta nebo jeho zákonného zástupce. Mimořádné ukončení poskytování služeb může být v případě zjištění či projevu kontraindikace k pobytu. Podmínky reguluje Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby a Domácí řád.

6. Finanční spoluúčast uživatele na službě

Služby jsou hrazeny dle platného ceníku služeb ŽOP/DSPH. Služby jsou hrazeny v souladu s ustanovením Zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcí Vyhláškou 505/2006 Sb. v platném znění.

7. Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Služba je poskytována v komplexu ŽOP na adrese Vinohradská 1201/159, 100 00 Praha 10. Historická budova byla restaurována. V budově je jídelna pro rezidenty, ordinace praktického lékaře Domova a dalších externích specialistů, Denní stacionář, prostory pro aktivizaci, prostory pro ergoterapii a rehabilitaci. Část budovy je určena pro administrativní zázemí a vedení Domova. Pobytové služby se poskytují v přistavěné ubytovací části. Celá budova je bezbariérová. Interiér budovy odpovídá potřebám cílové skupiny. V celém komplexu je zaveden alarm systém pomoci klientům v nouzových či krizových situacích.