Skip to Content

Struktura

Struktura

Struktura Židovské obce v Praze je dána organizačním řádem.

Organizační řád Židovské obce v Praze (dále jen „ŽOP“) vymezuje postavení a úkoly ŽOP, její organizační strukturu, včetně postavení, působnosti a pravomoci jednotlivých organizačních útvarů a práv a povinností vedoucích pracovníků a ostatních zaměstnanců.

Organizační členění ŽOP

Vnitřní organizační členění ŽOP

 1. Nejvyšším orgánem ŽOP je shromáždění členů.

 2. Nejvyšším orgánem ŽOP v období mimo konání shromáždění členů ŽOP je reprezentace ŽOP.

 3. Reprezentace ŽOP volí  předsedu a další členy vedení ŽOP.

 4. Vedení ŽOP rozhoduje v době mezi schůzemi reprezentace ŽOP ve všech záležitostech ŽOP, které nejsou ve výlučné kompetenci jiných orgánů ŽOP a FŽO.

 5. Předseda ŽOP je jejím statutárním zástupcem.

 6. Tajemník ŽOP koordinuječinnost jednotlivých organizačních útvarů ŽOP a odpovídá za jejich řádný chod.

 7. Vrchní pražský rabín, který je zaměstnancem ŽOP a který je náboženskou autoritou ŽOP, rozhoduje o hlavních duchovních směrech rozvoje ŽOP a řídí její náboženský život.

      8. Působnost volených orgánů ŽOP se řídí úpravou obsaženou ve Stanovách.

      9. Základními organizačními útvary ŽOP jsou oddělení, uvedená pod písmeny a) až g) a střediska uvedená pod písmeny h) až l). Mezi oddělení patří ty organizační útvary, které mají více než 5 zaměstnanců a náklady na jejich činnost přesahují ročně 3 mil. Kč.

 • a) rabinát,

 • b) Komplexní domácí péče EZRA,

 • c) Domov sociální péče Hagibor,

 • d) ekonomické oddělení,

 • e) restaurace „Šalom”,

 • f) sociální oddělení,

 • g) bezpečnost,

 • h) fundraising

 • i) praktický lékař,

 • j) knihovna, infocentrum a předarchivní péče

 • k) středisko provozní,

 • l) středisko autodopravy,

   1o) V čele každého organizačního útvaru uvedeného v odstavci (9) je vedoucí (ředitel/ka) s postavením vedoucího oddělení nebo střediska.

   11) Organizačně mohou být oddělení nebo střediska uvedená v odstavci (9) členěna na další útvary na úrovni středisek, odborných a samostatných pracovišť.

  12) Vedoucího oddělení, středisek, odborných a samostatných pracovišť jmenuje a odvolává předseda.

  13) V případě vrchního pražského rabína je k jeho přijetí a propuštění třeba  souhlasu reprezentace.