Struktura

Struktura

Struktura Židovské obce v Praze je dána organizačním řádem.

Organizační řád Židovské obce v Praze (dále jen „ŽOP“) vymezuje postavení a úkoly ŽOP, její organizační strukturu, včetně postavení, působnosti a pravomoci jednotlivých organizačních útvarů a práv a povinností vedoucích pracovníků a ostatních zaměstnanců.

Vnitřní organizační členění ŽOP

 Nejvyšším orgánem ŽOP je shromáždění členů.  Nejvyšším orgánem ŽOP v období mimo konáním shromáždění členů je reprezentace ŽOP. Reprezentace ŽOP volí předsedu a další členy vedení ŽOP. Vedení ŽOP rozhoduje v době mezi schůzemi reprezentace ŽOP ve všech záležitostech ŽOP, které nejsou ve výlučné kompetenci jiných orgánů ŽOP a FŽO. Předseda ŽOP je jejím statutárním zástupcem.  Tajemník ŽOP koordinuje činnost jednotlivých organizačních útvarů ŽOP a odpovídá za jejich řádný chod. Vrchní pražský rabín, který je zaměstnancem ŽOP a který je náboženskou autoritou ŽOP, rozhoduje o hlavních duchovních směrech rozvoje ŽOP a řídí její náboženský život.

Základními organizačními útvary ŽOP jsou oddělení, uvedená pod písmeny a) až g) a střediska uvedená pod písmeny h) až m). Mezi oddělení patří ty organizační útvary, které mají více než 5 zaměstnanců a náklady na jejich činnost přesahují ročně 3 mil. Kč.

Oddělení a střediska ŽOP

 • a) rabinát,

 • b) Komplexní domácí péče EZRA,

 • c) Domov sociální péče Hagibor,

 • d) ekonomické oddělení,

 • e) restaurace „Šalom“,

 • f) sociální oddělení,

 • g) bezpečnost,

 • h) mateřská škola,

 • i) fundraising

 • j) praktický lékař,

 • k) knihovna, infocentrum a předarchivní péče

 • l) středisko provozní,

 • m) středisko autodopravy,

 • n) PR.

V čele každého organizačního útvaru je vedoucí (ředitel/ka) s postavením vedoucího oddělení nebo střediska. Organizačně mohou být oddělení nebo střediska členěna na další útvary na úrovni středisek, odborných a samostatných pracovišť.  Vedoucího oddělení, středisek, odborných a samostatných pracovišť jmenuje a odvolává předseda. V případě vrchního pražského rabína je k jeho přijetí a propuštění třeba souhlasu reprezentace.