Skip to Content

Záchrana funerální architektury na NŽH

Projekt: „Záchrana staticky havarijní funerální architektury v areálu židovského hřbitova v Praze 3, ulice Izraelská“

 

 

Informace o dotaci z EHP a Norských fondů

V listopadu 2014 byl Židovské obci v Praze přidělen grant ve výši 4 754 868,- na projekt „Záchrana staticky havarijní funerální architektury v areálu židovského hřbitova v Praze 3, ulice Izraelská.“ Výše spolufinancování k přidělenému grantu, z vlastních zdrojů, činí 1 188 717 Kč.
Program CZ 06 „Kulturní dědictví a současné umění“ podpořený zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norsko, Island a Lichtenštejnsko, v rámci Finančních mechanizmů (FM 2) umožňuje navázat na velmi dobré výsledky dlouholeté podpory kultury, resp. kulturního dědictví České republiky z FM EHP/Norska tzv. Norských fondů.
Z těchto fondů byla s přispěním státního rozpočtu podpořena zejména záchrana, obnova, ochrana a prezentace nemovitého dědictví v hodnotě 1 mld. Kč.
Zdrojem poznání a nástrojem vzdělávání budou výsledky realizace projektů  v rámci Programové oblasti 16 „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“. Zde se o grant mohou ucházet projekty, které splní poměrně náročná kriteria výběru a pomohou zachránit, obnovit, prezentovat a zpřístupnit movité a nemovité kulturní dědictví v oblasti sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů a dále písemného kulturního dědictví. Největší zájem je indikován rámci další podpořené oblasti – památkového fondu.

Informace o projektu
Kulturně-historické souvislosti
Nový židovský hřbitov v Praze 3 je neobyčejně cennou nemovitou kulturní památkou, a to nejen v rámci hlavního města Prahy, ale i celé ČR. Tento největší židovský hřbitov v ČR z roku 1890 je stále používán. NŽH nahradil tou dobou již nevyhovující starý hřbitov ve Fibichově ulici na Žižkově. Většina jeho staveb je postavena v novorenesančním slohu, obřadní síň je dílem architekta Bedřicha Münzbergera. Na ploše hřbitova se nacházejí náhrobky mnoha stylů, mnohé z nich jsou díly předních českých sochařů a architektů - Jana Kotěry, ]osefa Zascheho či Josefa Fanty. Jeho severní zeď je z vnitřní strany lemována rodinnými hrobkami, například rodiny Petschků a Waldesů. Na hřbitově se nachází i památník obětí terezínského ghetta, pomník obětem potopené lodi Patria či pomník obětem prvních transportů do lodžského ghetta v říjnu 1941. Při jižní zdi hřbitova jsou osazeny pamětní desky těch, kteří hrob nemají, protože zahynuli v nacistických koncentračních táborech či neznámo kde. Je zde pohřbena řada významných představitelů židovských obcí, rabínů, obchodníků a průmyslníků, ale i umělců, jako je spisovatel Franz Kafka, básník Jiří Orten, spisovatel Ota Pavel či režisér Zeno Dostál.

Popis lokality
V areálu hřbitova o rozloze více než 103 tis. m2 se nachází na 27 tis. náhrobků, 5 samostatných budov, téměř 2000 stromů a je ohrazený zdí o délce 1560 m. Náklady na jeho údržbu a běžný provoz jsou značné, finančních zdrojů pro koncepční rozvoj a obnovu se trvale nedostává. Hřbitov spolu s náhrobními nápisy je nesmírně významným dokladem historie pražské židovské komunity, osudů konkrétních jednotlivců, rodin a příbuzenských vztahů. Vzhledem k mizivému množství dochovaných listinných archiválií, které za II. světové války často beze zbytku zanikly, je jeho význam o to větší a snaha o záchranu náhrobků důležitější.

Předmět a cíl projektu
Hlavním předmětem a cílem tohoto projektu je tedy urychlené provedení prací souvisejících se stabilizací náhrobků 480 nakloněných, případně i znovuvztyčení náhrobků padlých a také odborné restaurátorské práce na 3 hrobkách, zabraňující zániku umělecko-řemeslných prvků a jejich původní autenticity.
Ideálem, který se v současné době jeví vzhledem k rozloze areálu a množství ohrožených náhrobků takřka nedostižným, je opravit a restaurovat náhrobky všechny a kromě toho jim i nadále poskytovat potřebnou průběžnou péči. Provedení všech prací z oblasti restaurování nejcennějších uměleckých a architektonických prvků a dokončení všech stabilizačních prací však brání především nedostatek finančních prostředků ve výši minimálně 50 mil. kč. Náklady na konkrétní etapu prací v roce 2015, zahrnující zejména statickou stabilizaci, vztyčování, konzervaci a čištění a restaurování náhrobků a hrobek, k nimž se váže i tato žádost o příspěvek, však představují jen část všech prací – částku 5,9 mil, Kč. Finanční náročnost celého projektu je ovlivněna i tím, že celý areál je památkově chráněný a opravy je nutné svěřit do rukou odborníků - restaurátorů.

Přínos projektu
Hlavním přínosem realizovaného projektu je záchrana části nemovitého kulturního dědictví - hrobek a náhrobků - v jejich autentické podobě, odvrácení jejich hrozícího poškození nebo i úplného zničení, snížení rizika vážných úrazů návštěvníků hřbitova v případě pádu nestabilních náhrobků, zachování kulturně-historické nabídky areálu památkově chráněného hřbitovního areálu jako celku a v neposlední řadě i obohacení turistické atraktivity hlavního města Prahy i celé ČR. Nelze samozřejmě zapomenout ani na pohřbené osoby, příslušníky pražské židovské komunity, jejichž památka si jistě zaslouží důstojný přístup a uchování náhrobní architektury v původním stavu.

Udržitelnost projektu
Charakter projektu je neziskový a výdaje na udržitelnost projektu budou hrazeny z vlastních prostředků Židovské obce v Praze. ŽOP je v pravém slova smyslu stabilní církevní organizací, která existuje nepřetržitě již více než 600 let, riziko jejího zániku do budoucna je naprosto nulové, tudíž udržitelnost projektu je zajištěna.

Harmonogram
Projekt je realizován v programovacím období 2009 – 2014. Projekt je zahájen v lednu 2015 a jeho realizace musí být ukončena nejpozději do dubna roku 2016.
Příprava projektu proběhla již v roce 2014 – fotodokumentace, výběr náhrobků k opravám a restaurování, výběrové řízení. Organizační práce probíhají průběžně již od roku 2014. Práce na náhrobcích a třech hrobkách budou zahájeny v březnu 2015 a budou probíhat kontinuálně po celou dobu až do plánovaného termínu ukončení.

Průběh projektu a fotodokumentace


Hrobka rodiny Fuchs před opravou

 

 
Hrobka rodiny Kubinzky před opravou

Prohlédněte si celou fotogalerii

16.3.2015 bylo předáno staveniště a zahájeny práce na opravách náhrobků a hrobek.

K 30.4. 2016 bylo opraveno všech 480 plánovaných kusů náhrobků. Bylo provedeno vztyčování povalených náhrobků, stabilizace nakloněných, slepení poškozených částí a jejich očištění, proběhly finální restaurátorské práce. Kompletně dokončené jsou náhrobky v sektorech 003,004, 005, 006 a 011.

V případě, kdy u náhrobku rostl strom, kvůli kterému se nemohla oprava daného realizovat, byl vybrán nejbližší náhrobek stejného typu, velikosti, za stejnou nákladovou částku.

Na hrobce Waldstein byly provedeny veškeré plánované restaurátorské práce. Bylo provedeno chemické a mechanické očištění, uvolněné a poškozené prvky byly rozebrány, byly zhotoveny kopie destruovaných částí.

Na hrobce Kubinzky byly provedeny veškeré plánované restaurátorské práce na kamenných prvcích.  Povrch byl očištěn, byla provedena injektáž prasklin a trhlin, došlo ke zpevnění, poškozené části byly doplněny, byly zhotoveny kopie váz a kuželek, byla provedena retuš a ošetření.

Na hrobce Fuchs byly provedeny veškeré plánované restaurátorské práce na kamenných prvcích. Bylo provedeno očištění a ošetření kamene a doplněna chybějící modelace.

Dne 21.10.2015 proběhla průběžná veřejnosprávní kontrola projektu.
Dne 30.3.2016 proběhl audit projektu.

Dne 21.4.2016 proběhlo na hřbitově slavnostní ukončení projektu za účasti velvyslankyně Norska Siri Ellen Sletnerové.

Kontakty
Projektový manažer, nese zodpovědnost za projekt, vedoucí projektového týmu, hlavní osoba zodpovědná za celkový chod projektu. Řídí a koordinuje činnost jednotlivých členů týmu, odpovědných za realizaci projektu. Organizace výběrového řízení, uzavírání smluv s dodavateli a dohodnutí fakturačních podmínek, komunikace s dodavateli. V rámci tohoto projektu je projektovým manažerem Mgr. Zuzana Beránková, tel.: 226 235 211, 603 305 711,  email: [email protected]

Supervizor projektu má na starosti technickou část projektu, je zástupcem projektového manažera - je odborně způsobilý a především disponuje rozsáhlými rozhodovacími pravomocemi v rámci společnosti, řídí a dohlíží na realizaci, kvalitu a časový harmonogram provedených prací, vč. stavebních prací.  Supervizorem je Ing. Mojmír Malý, tel.: 226 235 274, 604 234 136, email: [email protected]

Odkazy
www.norskefondy.cz
www.eeagrants.cz