Skip to Content

Nadace Hagibor

Žádost o nadační příspěvek na rok 2024

Správní rada Nadace Hagibor vyhlašuje výběrové řízení na nadační příspěvky pro rok 2024.
Témata:
▶ podpora pro zlepšení a zajištění života seniorů, zejména obětí holocaustu a osob dotčených holocaustem,
▶ podpora zdravotních a sociálních služeb určených především pro přeživší šoa.
 
Žádosti o nadační příspěvek musí být podány na předepsaném formuláři Nadace Hagibor.
Termín uzávěrky je stanoven na 30. 9. 2024.

Formuláře jsou k dispozici v příloze zde níže a na e-mailové adrese: [email protected]
nebo u Renaty Cover Klodnerové, telefon: 226 235 052 (úterý a středa).


Nadace Hagibor byla založena 7. prosince 2011 s hlavním posláním naplňování veřejně prospěšného cíle, zajistit příjmy finančních prostředků pro zlepšení života seniorů, zejména obětí holocaustu a osob dotčených holocaustem a podporu zdravotních a sociálních služeb určených především pro přeživší Šoa. Jako nadační kapitál vložila Židovská obec v Praze do nadace dům v Karlově ulici č. p. 185 a dům v ulici Lodecká č. p. 1184. Z výnosů  těchto nemovitostí – nájemného jsou částečně financovány zdravotní a sociální služby pro přeživší Šoa, část provozních nákladů MATANA, a. s., které souvisejí se správou a obnovou výše uvedených objektů. Samozřejmě je z těchto finančních prostředků hrazen i vlastní provoz Nadace Hagibor i potřebná údržba a opravy nemovitostí ve vlastnictví Nadace Hagibor.

Nadace svěřila péči o nadační kapitál – nemovitosti do správy MATANA, a.s. Své zákonem dané povinnosti a ostatní nezbytné činnosti plní nadace prostřednictvím zaměstnanců, v součtu jde o poloviční pracovní úvazek. Řízením nadace je ze zákona pověřena pětičlenná správní rada, kontrole činnosti se věnuje tříčlenná dozorčí rada. Oba orgány pracují bez nároku na odměnu. Jménem nadace jednají navenek vždy společně dva členové správní rady, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou správní rady nadace. Oba statutární orgány jsou pravidelně podle zřizovací listiny obnovovány volbami dle návrhů Reprezentace Židovské obce v Praze. Funkční období členů je pětileté.

Správní rada Nadace Hagibor vypisuje 1x ročně nadační řízení s uzávěrkou pro podání žádostí k vždy k 30. září. Zprávu o výběrovém řízení zveřejňuje v ROŠ CHODEŠ. Žádosti se podávají na povinných formulářích.

Správní rada:

předseda: Jaromír Schling
členové: David Kostka, Tamara Pavlíčková, Věra Semerádová, Vladimír Vihan       

Dozorčí rada:

předseda: Pavel Hořák

členové: Elise Peter Apelbaum, Pavel Král

Nadace Hagibor
IČ:  241 77 601
Sídlo: Maiselova 18, 110 00 Praha 1

Kancelář: Jáchymova 3, Praha 1

Kontakty:
Telefon: 226 235 052 (úterý a středa)
Renata Cover Klodnerová: [email protected]
Účetnictví: Lenka Nohejlová: [email protected]

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s.
Číslo bankovního účtu: 107-1731360207
Kód banky: 0100
IBAN: CZ5601000001071731360207