Skip to Content

Záchrana kovových prvků na NŽH

Iniciativa: „Spolupráce na záchraně kovových ozdobných prvků a dveří rodinné hrobky Weltsche na Novém židovském hřbitově v Praze 3“

Informace o dotaci z EHP a Norských fondů

V březnu 2017 byl Židovské obci v Praze přidělen grant ve výši 530 000,- na iniciativu „Spolupráce na záchraně kovových ozdobných prvků a dveří rodinné hrobky Weltsche na Novém židovském hřbitově v Praze 3“, podpořenou z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v rámci programu CZ 06.  

Program CZ 06 „Kulturní dědictví a současné umění“, podpořený zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norsko, Island a Lichtenštejnsko v rámci Finančních mechanizmů (FM 2), umožňuje navázat na velmi dobré výsledky dlouholeté podpory kultury, resp. kulturního dědictví České republiky z FM EHP/Norska tzv. Norských fondů.

Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ byl zřízen za účelem navazování a prohlubování spolupráce, výměnu, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi příjemci grantů (řešiteli projektů) a subjekty v donorských státech během implementace projektů.

Informace o iniciativě

Kulturně-historické souvislosti

Nový židovský hřbitov v Praze 3 je neobyčejně cennou nemovitou kulturní památkou, a to nejen v rámci hlavního města Prahy, ale i celé ČR. Tento největší židovský hřbitov v ČR z roku 1890 je stále používán. NŽH nahradil tou dobou již nevyhovující starý hřbitov ve Fibichově ulici na Žižkově. Většina jeho staveb je postavena v novorenesančním slohu, obřadní síň je dílem architekta Bedřicha Münzbergera. Na ploše hřbitova se nacházejí náhrobky mnoha stylů, mnohé z nich jsou díly předních českých sochařů a architektů - Jana Kotěry, ]osefa Zascheho či Josefa Fanty. Jeho severní zeď je z vnitřní strany lemována rodinnými hrobkami, například rodiny Petschků a Waldesů. Na hřbitově se nachází i památník obětí terezínského ghetta, pomník obětem potopené lodi Patria či pomník obětem prvních transportů do lodžského ghetta v říjnu 1941. Při jižní zdi hřbitova jsou osazeny pamětní desky těch, kteří hrob nemají, protože zahynuli v nacistických koncentračních táborech či neznámo kde. Je zde pohřbena řada významných představitelů židovských obcí, rabínů, obchodníků a průmyslníků, ale i umělců, jako je spisovatel Franz Kafka, básník Jiří Orten, spisovatel Ota Pavel či režisér Zeno Dostál.

Popis lokality

V areálu hřbitova o rozloze více než 103 tis. m2 se nachází na 27 tis. náhrobků, 5 samostatných budov, téměř 2000 stromů a je ohrazený zdí o délce 1560 m. Náklady na jeho údržbu a běžný provoz jsou značné, finančních zdrojů pro koncepční rozvoj a obnovu se trvale nedostává. Hřbitov spolu s náhrobními nápisy je nesmírně významným dokladem historie pražské židovské komunity, osudů konkrétních jednotlivců, rodin a příbuzenských vztahů. Vzhledem k mizivému množství dochovaných listinných archiválií, které za II. světové války často beze zbytku zanikly, je jeho význam o to větší a snaha o záchranu náhrobků důležitější.

Předmět a cíl iniciativy

Židovská obec je svou podstatou subjekt šířící povědomí o židovské kultuře, takže tento projekt má svým vzdělávacím aspektem zapojených českých i zahraničních subjektů i duchovní přesah s cílem posílit povědomí o židovské kultuře historií tolik zkoušené. Předmětem iniciativy je bilaterální spolupráce norských a českých studentů v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu v rámci spolupráce s Židovskou obcí v Praze. Partnerské školy poskytnou ŽOP odbornou konzultační činnost v otázkách použitých technologií a postupů při záchraně kovových ozdobných prvků a dveří na hrobce Weltsche, ŽOP umožní partnerům realizaci výzkumných projektů na objektu hrobky a dále umožní odborníkům z řad zaměstnanců a studentů partnerů prohlídku dalších zajímavých historických objektů na Novém židovském hřbitově v Praze 3.

Spolupráce v rámci mezinárodní iniciativy bude realizována provedením restaurátorského zásahu studenty a pracovníky partnerů na ozdobných kovových částech hrobky, v rámci vzdělávacího procesu uskutečňovaného s norskou vyšší odbornou školou - Odda vidarengaande skule. Českým partnerem projektu je Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o. v Praze Vysočanech.

Realizace iniciativy věcně navazuje na již schválený projekt "Záchrana staticky havarijní funerální architektury v areálu židovského hřbitova v Praze 3, ulice Izraelská". Nová iniciativa je tedy logickým pokračováním aktivit realizovaných v rámci základního projektu, dále přímo navazuje na úspěšně probíhající iniciativu „EHP-CZ06-BFB-1-395-01-2016 – Spolupráce na záchraně ozdobného plůtku neogotické hrobky A. Lederer na Novém židovském hřbitově v Praze 3“, kterou dále rozvíjí na dalším objektu. Plánovaný průběh iniciativy se dle ohlasů obou škol z předchozích iniciativ jeví jako ideální a svým přínosem zcela naplní očekávání v podobě přenosu nejen know-how, informací a zkušeností, ale i kultury, a to v mezinárodním měřítku.

Přínos iniciativy

Hlavním přínosem realizované iniciativy je sdílení a přenos informací v rámci uskutečňování vzdělávacího procesu na obou středních školách, jehož prostřednictvím dojde k záchraně části nemovitého kulturního dědictví.

Udržitelnost iniciativy

Charakter iniciativy je neziskový a výdaje na udržitelnost budou hrazeny z vlastních prostředků Židovské obce v Praze. ŽOP je v pravém slova smyslu stabilní církevní organizací, která existuje nepřetržitě již více než 600 let, riziko jejího zániku do budoucna je naprosto nulové, tudíž udržitelnost je zajištěna.

Harmonogram

Iniciativa je realizována v programovacím období 2009 – 2014. Iniciativa je zahájena v březnu 2017 a její realizace musí být ukončena nejpozději do září roku 2017.

Příprava projektové dokumentace proběhla již v roce 2014 – fotodokumentace, plán opravy a restaurování. Organizační práce probíhají průběžně již od roku 2014. V roce 2017 byla opravena a zrestaurována konstrukce a vnější plášť. Práce na kovech bude zahájena v dubnu 2017 a bude probíhat kontinuálně po celou dobu až do plánovaného termínu ukončení. Norský student přijede na praxi v termínu 15. - 26.5. Část praxe stráví v partnerské dílně na restaurování ozdobných kovových částí, dále se seznámí s prostředím české partnerské školy a absolvuje prohlídku Nového židovského hřbitova. Restaurátorských prací se budou účastnit i další studenti kovářské školy.

Restaurování proběhne pod odborným dohledem odborníka, držitele restaurátorské licence.

Průběh iniciativy a fotodokumentace

Prohlédněte si celou fotogalerii

V roce 2016 proběhla demontáž kovových částí na hrobce. V dubnu 2017 byly tyto části převezeny do partnerské kovářské dílny a byly zahájeny restaurátorské práce.

V termínu 15.–26. 5. 2017 proběhla návštěva norského studenta. Část pobytu strávil student aktivitami v rámci školy, kde se seznámil se systémem výuky, absolvoval různé exkurze a část strávil na pracovišti v partnerské kovářské dílně prací přímo na komponentech hrobky Weltsche. Absolvoval i komentovanou prohlídku NŽH.

Dvoukřídlé dveře hrobky byly zbaveny koroze a nečistot pískováním a poté byl pasivovány tanátem a natřen suříko-syntetickou červenou barvou ve dvou vrstvách a opatřen finálním nátěrem 2 x herbol protektor RAL 6019. Zničené drobné části i nosné konstrukce byly nově vysekány a vytepány do původních tvarů. Byly odstraněny nepatřící prvky. Byla obnovena funkčnost branky. Bronzové ozdobné prvky se bohužel nedochovaly všechny. Z tohoto důvodu byly doplněny kompozitem, patinou staré měděnky. Původní části byly očištěny a zrestaurovány. V srpnu 2017 proběhla instalace všech kovových součástí hrobky zpět na místo. Všechny úkony probíhaly původními dobovými technologicko-řemeslnými postupy. Práce probíhaly pod pravidelným dohledem zástupce ŽOP.

29. 8. 2017 proběhla předávka hotových prací.

31. 8. 2017 proběhla kontrola za účasti zástupce NPÚ.

Kontakty

Projektový manažer, nese zodpovědnost za projekt, vedoucí projektového týmu, hlavní osoba zodpovědná za celkový chod projektu. Řídí a koordinuje činnost jednotlivých členů týmu, odpovědných za realizaci projektu. Organizace výběrového řízení, uzavírání smluv s dodavateli a dohodnutí fakturačních podmínek, komunikace s dodavateli. V rámci tohoto projektu je projektovým manažerem Mgr. Zuzana Beránková, tel.: 226 235 211, 603 305 711,  email: [email protected]

Supervizor projektu má na starosti technickou část projektu, je zástupcem projektového manažera - je odborně způsobilý a především disponuje rozsáhlými rozhodovacími pravomocemi v rámci společnosti, řídí a dohlíží na realizaci, kvalitu a časový harmonogram provedených prací, vč. stavebních prací.  Supervizorem je Ing. Mojmír Malý, tel.: 226 235 274, 604 234 136, email: [email protected]

Odkazy

www.norskefondy.cz

www.eeagrants.cz