Skip to Content

Záchrana hrobky A. Lederera

Iniciativa: „Spolupráce na záchraně neogotické hrobky A. Lederer na Novém židovském hřbitově v Praze 3“

Informace o dotaci z EHP a Norských fondů

 

V červenci 2016 byl Židovské obci v Praze přidělen grant ve výši 529 980,- na iniciativu „Spolupráce na záchraně neogotické hrobky A. Lederer na Novém židovském hřbitově v Praze 3“, podpořenou z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v rámci programu CZ 06.

Program CZ 06 „Kulturní dědictví a současné umění“, podpořený zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norsko, Island a Lichtenštejnsko v rámci Finančních mechanizmů (FM 2), umožňuje navázat na velmi dobré výsledky dlouholeté podpory kultury, resp. kulturního dědictví České republiky z FM EHP/Norska tzv. Norských fondů.

Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ byl zřízen za účelem navazování a prohlubování spolupráce, výměnu, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi příjemci grantů (řešiteli projektů) a subjekty v donorských státech během implementace projektů.

Informace o iniciativě

Kulturně-historické souvislosti

Nový židovský hřbitov v Praze 3 je neobyčejně cennou nemovitou kulturní památkou, a to nejen v rámci hlavního města Prahy, ale i celé ČR. Tento největší židovský hřbitov v ČR z roku 1890 je stále používán. NŽH nahradil tou dobou již nevyhovující starý hřbitov ve Fibichově ulici na Žižkově. Většina jeho staveb je postavena v novorenesančním slohu, obřadní síň je dílem architekta Bedřicha Münzbergera. Na ploše hřbitova se nacházejí náhrobky mnoha stylů, mnohé z nich jsou díly předních českých sochařů a architektů - Jana Kotěry, ]osefa Zascheho či Josefa Fanty. Jeho severní zeď je z vnitřní strany lemována rodinnými hrobkami, například rodiny Petschků a Waldesů. Na hřbitově se nachází i památník obětí terezínského ghetta, pomník obětem potopené lodi Patria či pomník obětem prvních transportů do lodžského ghetta v říjnu 1941. Při jižní zdi hřbitova jsou osazeny pamětní desky těch, kteří hrob nemají, protože zahynuli v nacistických koncentračních táborech či neznámo kde. Je zde pohřbena řada významných představitelů židovských obcí, rabínů, obchodníků a průmyslníků, ale i umělců, jako je spisovatel Franz Kafka, básník Jiří Orten, spisovatel Ota Pavel či režisér Zeno Dostál.

Popis lokality

V areálu hřbitova o rozloze více než 103 tis. m2 se nachází na 27 tis. náhrobků, 5 samostatných budov, téměř 2000 stromů a je ohrazený zdí o délce 1560 m. Náklady na jeho údržbu a běžný provoz jsou značné, finančních zdrojů pro koncepční rozvoj a obnovu se trvale nedostává. Hřbitov spolu s náhrobními nápisy je nesmírně významným dokladem historie pražské židovské komunity, osudů konkrétních jednotlivců, rodin a příbuzenských vztahů. Vzhledem k mizivému množství dochovaných listinných archiválií, které za II. světové války často beze zbytku zanikly, je jeho význam o to větší a snaha o záchranu náhrobků důležitější.

Předmět a cíl iniciativy

Židovská obec je svou podstatou subjekt šířící povědomí o židovské kultuře, takže tento projekt má svým vzdělávacím aspektem zapojených českých i zahraničních subjektů i duchovní přesah s cílem posílit povědomí o židovské kultuře historií tolik zkoušené. Předmětem iniciativy je bilaterální spolupráce norských a českých studentů v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu v rámci spolupráce s Židovskou obcí v Praze. Partnerské univerzity poskytnou ŽOP odbornou konzultační činnost v otázkách použitých technologií a postupů při záchraně neogotické hrobky A. Lederer, ŽOP umožní partnerům realizaci výzkumných projektů na objektu hrobky a dále umožní odborníkům z řad zaměstnanců a studentů partnerů prohlídku dalších zajímavých historických objektů na Novém židovském hřbitově v Praze 3. Spolupráce v rámci mezinárodní iniciativy bude realizována provedením restaurátorského konzervačního zásahu studenty a akademickými pracovníky partnerů na kamenné části hrobky v rámci vzdělávacího procesu uskutečňovaného na Fakultě restaurování v akreditovaném oboru Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury a Institutu pro archeologii, konzervování a historii Univerzity Oslo.

Realizace iniciativy věcně navazuje na již schválený projekt "Záchrana staticky havarijní funerální architektury v areálu židovského hřbitova v Praze 3, ulice Izraelská".

Přínos iniciativy

Židovská obec v rámci iniciativy iniciovala vzájemnou spolupráci české (Univerzita Pardubice) a norské univerzity. Spoluprací všech tří subjektů se krásně propojí propagace židovské kultury, vzdělávání a předávání zkušeností zúčastněných stran prostřednictvím společné záchrany neogotické hrobky A. Lederer na Novém židovském hřbitově v Praze v praxi. Hrobka slouží jako živý prostředek. Hlavním přínosem realizované iniciativy je sdílení a přenos informací v rámci uskutečňování vzdělávacího procesu na univerzitách, jehož prostřednictvím dojde k záchraně části nemovitého kulturního dědictví.

Udržitelnost iniciativy

Charakter iniciativy je neziskový a výdaje na udržitelnost budou hrazeny z vlastních prostředků Židovské obce v Praze. ŽOP je v pravém slova smyslu stabilní církevní organizací, která existuje nepřetržitě již více než 600 let, riziko jejího zániku do budoucna je naprosto nulové, tudíž udržitelnost je zajištěna.

Harmonogram

Iniciativa je realizována v programovacím období 2009 – 2014. Iniciativa je zahájena v září 2016 a její realizace musí být ukončena nejpozději do dubna roku 2017.

Příprava projektové dokumentace proběhla již v roce 2014 – fotodokumentace, plán opravy a restaurování. Organizační práce probíhají průběžně již od roku 2014. Práce na kamenných částech hrobky bude zahájena v září 2016 a bude probíhat kontinuálně po celou dobu až do plánovaného termínu ukončení. Z norské univerzity se iniciativy zúčastní tři studenti. V rámci praxe proběhnou tyto činnosti: seznámení se s činností ŽOP a systémem péče o památky, seznámení se s prostředím partnerské univerzity, teorie a vlastní praxe restaurování prováděná na předmětu hrobky A. Lederer (předpokládaný termín konání týdenní studijní stáže v rámci praxe v období srpen – září 2016). Restaurování proběhne pod odbornou kontrolou příslušného památkového ústavu. Bude provedeno restaurování kamenných prvků závažným způsobem poškozených erozí a narušenou statikou. Prováděné práce budou mít konzervační charakter a nepočítají s rekonstrukcí chybějících kamenných prvků. Práce budou zaměřeny na zajištění narušených kamenných prvků, odstranění nečistot a tmavých sádrovcových krust a eliminaci příčin poškození, za použití nejnovějších technologií a materiálů. Při restaurování hrobky budou obě strany využívat svých zkušeností, čímž dojde k přenosu znalostí a vědomostí v této oblasti.

Průběh iniciativy a fotodokumentace

Prohlédněte si celou fotogalerii

11. 8 .2016 proběhla stavba lešení.

Během srpna 2016 proběhl další průzkum, byla provedena podrobná fotografická a grafická dokumentace před započetím prací. Proběhly zkoušky čištění krust pomocí laseru i biologického čištění, atd. Z vázy v centrální části hrobky byly odebrány vzorky na testování. Byly započaty práce na čištění celé stavby.

15.-19. 8. 2016 proběhla studijní stáž tří norských univerzitních studentek. Část pobytu absolvovaly na pracovištích pardubické univerzity a část prací přímo na Hrobce A. Lederer v areálu Nového židovského hřbitova. Absolvovaly i komentovanou prohlídku NŽH.

21. 10. 2016 proběhla kontrola za účasti zástupce NPÚ.

Od září 2016 do dubna 2017 proběhly veškeré restaurátorské práce: biocidní ošetření, očištění a omytí tlakovou vodou, čištění krust pomocí laseru, mikropískování, mechanické očištění, fixace uvolněných prvků, injektáže trhlin a prasklin, tmelení, doplnění spárování, barevná retuš atp. Poškozené fragmenty byly převezeny do ateliéru fakulty k opravám a vráceny zpět na místo. Práce probíhaly pod pravidelným dohledem zástupce ŽOP.

6. 4. 2017 proběhla předávka hotových prací a zároveň kontrola za účasti zástupce NPÚ.

Kontakty

Projektový manažer, nese zodpovědnost za projekt, vedoucí projektového týmu, hlavní osoba zodpovědná za celkový chod projektu. Řídí a koordinuje činnost jednotlivých členů týmu, odpovědných za realizaci projektu. Organizace výběrového řízení, uzavírání smluv s dodavateli a dohodnutí fakturačních podmínek, komunikace s dodavateli. V rámci tohoto projektu je projektovým manažerem Mgr. Zuzana Beránková, tel.: 226 235 211, 603 305 711,  email: [email protected]

Supervizor projektu má na starosti technickou část projektu, je zástupcem projektového manažera - je odborně způsobilý a především disponuje rozsáhlými rozhodovacími pravomocemi v rámci společnosti, řídí a dohlíží na realizaci, kvalitu a časový harmonogram provedených prací, vč. stavebních prací.  Supervizorem je Ing. Mojmír Malý, tel.: 226 235 274, 604 234 136, email: [email protected]

Odkazy

www.norskefondy.cz

www.eeagrants.cz