Skip to Content

Nadace ŽOP

Správní rada Nadace Židovské obce v Praze vyhlašuje výběrové řízení na nadační příspěvky pro rok 2024

Témata:

  • podpora vzdělávání a českého židovského školství
  • ochrana kulturních památek,
  • rozvoj židovských tradic na území České republiky

Žádosti o nadační příspěvek musí být podány na předepsaných formulářích Nadace Židovské obce v Praze. Termín uzávěrky je stanoven k 28. 2. 2024 a 30. 6. 2024. Bližší informace a formuláře jsou k dispozici na e-mailové adrese: [email protected], nebo zde v příloze.


Nadace Židovské obce v Praze byla založena v listopadu 1998 s hlavním posláním, zajistit příjmy pro údržbu a opravy mimopražských hřbitovů a synagog ve vlastnictví Židovské obce v Praze. Jedná se o 14 synagog a přibližně 180 hřbitovů, v jejichž areálech je také další nezanedbatelné množství hřbitovních budov, jako např. márnice, hřbitovní domky, obřadní síně a hrobnické domky. Jako nadační jmění vložila Židovská obec v Praze do nadace dům v Maiselově ulici č. 15. Z výnosů z tohoto jmění – nájemného byla částečně financována obnova židovských památek a část provozních nákladů Správy budov a hřbitovů MATANA, a. s., které souvisí se správou a obnovou výše uvedených objektů. Samozřejmě byl z těchto finančních prostředků hrazen i vlastní provoz nadace i potřebná údržba a opravy nemovitosti ve vlastnictví nadace. Po změně zřizovací listiny v roce 2015 je změněn částečně i nadační účel: „Nadace je založena za účelem naplňování veřejně prospěšných cílů v souladu s ustanovením čl. 1 odst. 3 stanov Židovské obce v Praze. Konkrétním účelem, pro který se nadace zřizuje, je ochrana kulturních památek, rozvoj židovských tradic na území České republiky a podpora vzdělávání a českého židovského školství.“

Nadace Židovské obce v Praze svěřila péči o nadační kapitál – nemovitost do správy MATANA, a.s. Své zákonem dané povinnosti a ostatní nezbytné činnosti plní prostřednictvím jednoho zaměstnance na poloviční pracovní úvazek. Řízením nadace je ze zákona pověřena šestičlenná správní rada, kontrole činnosti se věnuje tříčlenná dozorčí rada. Funkční období členů je pětileté. Oba statutární orgány jsou pravidelně obnovovány volbami podle návrhů Reprezentace Židovské obce v Praze.

Podle zřizovací listiny a statutu vypisuje nadace pravidelně 2x ročně veřejné výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků. Zprávu o výběrovém řízení zveřejňuje v ROŠ CHODEŠ, vždy jde o stejná data uzávěrek, tedy k 28. 2. a 30. 6. každoročně. Nadaci Židovské obce v Praze se zatím dařilo přidělovat každým rokem přibližně 9 mil. Kč na obnovu, opravy a údržbu hřbitovů a synagog, nebo od roku 2014 na vzdělávání. Podporuje také činnosti židovských spolků a občanských sdružení, projekty v oblasti kultury a vzdělávání, v neposlední řadě knižní a filmovou tvorbu s židovskou tematikou.

Správní rada:
předseda: Ing. Arch. Richard Sidej
členové: Petr Brod, Eva Sedláková, Ilona Voldřichová, Helena Becková a Alice Marxová    

Dozorčí rada:
předseda: Michal Dostál
členové: Alena Jelínková, Soňa Hejnová
kontakt: Jana Kosáková
kancelář: Jáchymova 3, Praha 1

e-mail: [email protected]