Skip to Content

Záchrana hrobky Lederer a Kubinzky

Iniciativa: „Spolupráce na dokončení záchrany hrobek Lederer-restaurování kamene a Kubinzky-restaurování vnitřní části,  na Novém židovském hřbitově v Praze 3“

Informace o dotaci z EHP a Norských fondů

 

V lednu 2017 byl Židovské obci v Praze přidělen grant ve výši 529 980,- na iniciativu „Spolupráce na dokončení záchrany hrobek Lederer-restaurování kamene a Kubinzky-restaurování vnitřní části na Novém židovském hřbitově v Praze 3“, podpořenou z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v rámci programu CZ 06.

Program CZ 06 „Kulturní dědictví a současné umění“, podpořený zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norsko, Island a Lichtenštejnsko v rámci Finančních mechanizmů (FM 2), umožňuje navázat na velmi dobré výsledky dlouholeté podpory kultury, resp. kulturního dědictví České republiky z FM EHP/Norska tzv. Norských fondů.

Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ byl zřízen za účelem navazování a prohlubování spolupráce, výměnu, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi příjemci grantů (řešiteli projektů) a subjekty v donorských státech během implementace projektů.

Informace o iniciativě

Kulturně-historické souvislosti

Nový židovský hřbitov v Praze 3 je neobyčejně cennou nemovitou kulturní památkou, a to nejen v rámci hlavního města Prahy, ale i celé ČR. Tento největší židovský hřbitov v ČR z roku 1890 je stále používán. NŽH nahradil tou dobou již nevyhovující starý hřbitov ve Fibichově ulici na Žižkově. Většina jeho staveb je postavena v novorenesančním slohu, obřadní síň je dílem architekta Bedřicha Münzbergera. Na ploše hřbitova se nacházejí náhrobky mnoha stylů, mnohé z nich jsou díly předních českých sochařů a architektů - Jana Kotěry, ]osefa Zascheho či Josefa Fanty. Jeho severní zeď je z vnitřní strany lemována rodinnými hrobkami, například rodiny Petschků a Waldesů. Na hřbitově se nachází i památník obětí terezínského ghetta, pomník obětem potopené lodi Patria či pomník obětem prvních transportů do lodžského ghetta v říjnu 1941. Při jižní zdi hřbitova jsou osazeny pamětní desky těch, kteří hrob nemají, protože zahynuli v nacistických koncentračních táborech či neznámo kde. Je zde pohřbena řada významných představitelů židovských obcí,

rabínů, obchodníků a průmyslníků, ale i umělců, jako je spisovatel Franz Kafka, básník Jiří Orten, spisovatel Ota Pavel či režisér Zeno Dostál.

Popis lokality

V areálu hřbitova o rozloze více než 103 tis. m2 se nachází na 27 tis. náhrobků, 5 samostatných budov, téměř 2000 stromů a je ohrazený zdí o délce 1560 m. Náklady na jeho údržbu a běžný provoz jsou značné, finančních zdrojů pro koncepční rozvoj a obnovu se trvale nedostává. Hřbitov spolu s náhrobními nápisy je nesmírně významným dokladem historie pražské židovské komunity, osudů konkrétních jednotlivců, rodin a příbuzenských vztahů. Vzhledem k mizivému množství dochovaných listinných archiválií, které za II. světové války často beze zbytku zanikly, je jeho význam o to větší a snaha o záchranu náhrobků důležitější.

Předmět a cíl iniciativy

Židovská obec je svou podstatou subjekt šířící povědomí o židovské kultuře, takže tento projekt má svým vzdělávacím aspektem zapojených českých i zahraničních subjektů i duchovní přesah s cílem posílit povědomí o židovské kultuře historií tolik zkoušené. Předmětem iniciativy je bilaterální spolupráce norských a českých studentů v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu v rámci spolupráce s Židovskou obcí v Praze. Partnerské univerzity poskytnou ŽOP odbornou konzultační činnost v otázkách použitých technologií a postupů při dokončení záchrany neogotické hrobky A. Lederer a restaurování vnitřní části hrobky Kubinzky. ŽOP umožní partnerům realizaci výzkumných projektů na objektech hrobek a dále umožní odborníkům z řad zaměstnanců a studentů partnerů prohlídku dalších zajímavých historických objektů na Novém židovském hřbitově v Praze 3. Spolupráce v rámci mezinárodní iniciativy bude realizována provedením restaurátorského konzervačního zásahu studenty a akademickými pracovníky partnerů na kamenných částech hrobek v rámci vzdělávacího procesu uskutečňovaného na Fakultě restaurování v akreditovaném oboru Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury a Institutu pro archeologii, konzervování a historii Univerzity Oslo.

Realizace iniciativy věcně navazuje na již schválený projekt "Záchrana staticky havarijní funerální architektury v areálu židovského hřbitova v Praze 3, ulice Izraelská". Nová iniciativa je tedy logickým pokračováním aktivit realizovaných v rámci základního projektu, dále přímo navazuje na iniciativu „EHP-CZ06-BFB-1-392-01-2016 – Spolupráce na záchraně neogotické hrobky A. Lederer na Novém židovském hřbitově v Praze 3“, kterou dále rozvíjí. Plánovaný průběh iniciativy se dle ohlasů obou univerzit z předchozích iniciativ jeví jako ideální a svým přínosem zcela naplní očekávání v podobě přenosu nejen know-how, informací a zkušeností, ale i kultury, a to v mezinárodním měřítku.

Přínos iniciativy

Židovská obec v rámci iniciativy opětovně iniciovala vzájemnou spolupráci české (Univerzita Pardubice) a norské univerzity. Spoluprací všech tří subjektů se krásně propojí propagace židovské kultury, vzdělávání a předávání zkušeností zúčastněných stran prostřednictvím společné záchrany dvou hrobek na Novém židovském hřbitově v Praze v praxi. Hrobky slouží jako živý prostředek. Hlavním přínosem realizované iniciativy je sdílení a přenos informací v rámci uskutečňování vzdělávacího procesu na univerzitách, jehož prostřednictvím dojde k záchraně části nemovitého kulturního dědictví.

Udržitelnost iniciativy

Charakter iniciativy je neziskový a výdaje na udržitelnost budou hrazeny z vlastních prostředků Židovské obce v Praze. ŽOP je v pravém slova smyslu stabilní církevní organizací, která existuje nepřetržitě již více než 600 let, riziko jejího zániku do budoucna je naprosto nulové, tudíž udržitelnost je zajištěna.

Harmonogram

Iniciativa je realizována v programovacím období 2009 – 2014. Iniciativa je zahájena v lednu 2017 a její realizace musí být ukončena nejpozději do září 2017.

Příprava projektové dokumentace proběhla již v roce 2014 – fotodokumentace, plán opravy a restaurování. Organizační práce probíhají průběžně již od roku 2014. Práce na kamenných částech hrobek bude zahájena v lednu 2017 a bude probíhat kontinuálně po celou dobu až do plánovaného termínu ukončení. Z norské univerzity se iniciativy zúčastní dva studenti. V rámci praxe proběhnou tyto činnosti: seznámení se s činností ŽOP a systémem péče o památky, seznámení se s prostředím partnerské univerzity, teorie a vlastní praxe restaurování prováděná na předmětu - hrobky A. Lederer a Kubinzky. (předpokládaný termín konání týdenní studijní stáže v rámci praxe v období červen 2017). Restaurování proběhne pod odbornou kontrolou příslušného památkového ústavu. Bude provedeno restaurování kamenných prvků závažným způsobem poškozených erozí a narušenou statikou. Prováděné práce budou mít konzervační charakter a na hrobce Lederer počítají i s rekonstrukcí chybějících kamenných prvků. Práce budou zaměřeny na zajištění narušených kamenných prvků, odstranění nečistot a tmavých sádrovcových krust a eliminaci příčin poškození, za použití nejnovějších technologií a materiálů. Při restaurování hrobek budou obě strany využívat svých zkušeností, čímž dojde k přenosu znalostí a vědomostí v této oblasti.

Průběh iniciativy a fotodokumentace

Prohlédněte si celou fotogalerii

Vzhledem k pokračování prací na hrobce A. Lederer, zde bylo ponecháno lešení, postavené v srpnu 2016. V dubnu 2017 bylo postaveno lešení na hrobce Kubinzky.

V dubnu a květnu proběhl další průzkum, byla provedena podrobná fotografická a grafická dokumentace před započetím prací. Proběhly zkoušky čištění krust, atd.

21.-30. 6. 2016 proběhla studijní stáž dvou norských univerzitních studentek. Část pobytu absolvovaly na pracovištích pardubické univerzity a část prací přímo na hrobkách A. Lederer a Kubinzky v areálu Nového židovského hřbitova. Absolvovaly i komentovanou prohlídku NŽH.

Od dubna do srpna 2017 proběhly veškeré restaurátorské práce: biocidní ošetření, očištění a omytí nízkotlakou vodní párou, čištění krust, mikropískování, mechanické očištění, fixace uvolněných prvků, injektáže trhlin a prasklin, tmelení, doplnění spárování, barevná retuš atp. Poškozené fragmenty byly převezeny do ateliéru fakulty k opravám a vráceny zpět na místo. Pro hrobku Lederer byly v ateliéru univerzity rekonstruovány chybějící kamenné prvky. Práce probíhaly pod pravidelným dohledem zástupce ŽOP.

22.8.2017 proběhla předávka hotových prací.

31. 8. 2017 proběhla kontrola za účasti zástupce NPÚ.

 

Kontakty

Projektový manažer, nese zodpovědnost za projekt, vedoucí projektového týmu, hlavní osoba zodpovědná za celkový chod projektu. Řídí a koordinuje činnost jednotlivých členů týmu, odpovědných za realizaci projektu. Organizace výběrového řízení, uzavírání smluv s dodavateli a dohodnutí fakturačních podmínek, komunikace s dodavateli. V rámci tohoto projektu je projektovým manažerem Mgr. Zuzana Beránková, tel.: 226 235 211, 603 305 711,  email: [email protected]

Supervizor projektu má na starosti technickou část projektu, je zástupcem projektového manažera - je odborně způsobilý a především disponuje rozsáhlými rozhodovacími pravomocemi v rámci společnosti, řídí a dohlíží na realizaci, kvalitu a časový harmonogram provedených prací, vč. stavebních prací.  Supervizorem je Ing. Mojmír Malý, tel.: 226 235 274, 604 234 136, email: [email protected]

Odkazy

www.norskefondy.cz

www.eeagrants.cz